Konica Minolta

Nederland

  • Nederlands

Giving Shape to Ideas

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

1. Definitie van de gebruiksvoorwaarden. 
Het gebruik van deze website, de inhoud en aangeboden diensten zijn uitsluitend beschikbaar onder de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website en de daarop aanwezige modules stemt de gebruiker expliciet in met deze voorwaarden. Zou een gebruiker bezwaren hebben tegen één van de of alle voorwaarden, dient deze deze website terstond niet meer te gebruiken. Konica Minolta behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder aankondiging vooraf, waar nodig, aan te kunnen passen.

2. Aangeboden diensten
Konica Minolta biedt de inhoud en de informatie op deze website aan voor commerciële doeleinden. Konica Minolta behoudt zich het recht voor om diensten te beperken of volledig te stoppen en aanvaard geen aansprakelijkheid voor permanente en ononderbroken en/of ongewijzigde beschikbaarheid van deze website en/of haar inhoud. 

3. Doelgroep / doelgebied
De inhoud en informatie op de website zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de bezoeker en mag niet worden gedownloaded, gekopieerd, verwerkt of gedistribueerd voor commerciële doeleinden, behoudens die inhoud, welke specifiek ter download wordt aangeboden. De bezoeker mag delen van de website uitprinten voor persoonlijk gebruik. 

  • de inhoud van deze website; zoals tekst, plaatjes, grafische elementen, geluiden alsmede de layout vallen onder copyright, zijn eigendom van Konica Minolta en vallen als zodanig onder het eigendomsrecht.
  • de productnamen, merken en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van deze inhoud voor elk ander doel dan waarvoor zij door Konica Minolta beschikbaar is gesteld is wettelijk verboden, tenzij Konica Minolta vooraf schriftelijk toestemming hiervoor heeft verleend.

4. Garantie, aansprakelijkheid 
De website reflecteert de status van informatie en technologie zoals beschikbaar ten tijde van publicatie. Konica Minolta kan niet aansprakelijke worden gesteld voor de actualiteit, accuratesse en/of volledigheid van de inhoud, specificiek wanneer aanpassingen worden verricht aan Konica Minolta producten of wijzigingen in de applicaties op deze producten worden doorgevoerd. Daardoor kunnen er soms verschillen ontstaan met de inhoud van de website. Konica Minolta kan ook niet garanderen dat de inhoud van de website te allen tijde van toepassing is op het bedoelde gebruik door de bezoeker. Konica Minolta en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, van welke aard dan ook, die de gebruiker zou kunnen ondervinden met betrekking tot het gebruik van de website en de aanwezige modules daarin. Op deze beperkingen in aansprakelijkheid is het Nederlands danwel het Europees recht van toepassing.

5. Links naar andere webpagina's 
Op diverse plaatsen in deze website zijn externe hyperlinks naar andere webpagina's met aanvullende informatie opgenomen, welke voor de bezoeker van belang kunnen zijn. Door te klikken op een dergelijke hyperlink verlaat de bezoeker deze Konica Minolta website. 

Konica Minolta heeft geen invloed op de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, welke in beheer zijn bij derden. Konica Minolta kan derhalve geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites van derden en ook niet aansprakelijk daarvoor worden gehouden tenzij Konica Minolta wist of kon weten dat de inhoud van deze aangelinkte webiste(s) illegaal was alvorens de link in haar website op te nemen. 

6. Plichten van de bezoeker 
De bezoeker van deze website is gehouden - door het gebruik van deze website of de daarin aangeboden diensten - deze slechts op wettelijk toegestane wijze te gebruiken. De bezoeker mag geen methoden, software of andere handelingen uitvoeren, welke, in combinatie met de website, schade aan of onderbreking van de werking van de website tot gevolg zouden kunnen hebben. Dit heeft ook betrekking op doelbewuste acties, welke tot gevolg kunnen hebben, dat er een onredelijke dataload of belasting van de technische infrastructuur van de website ontstaat, waardoor de werking van de site ernstig wordt gehinderd. 

7. Data bescherming 
De website kan bezocht en gebruikt worden zonder dat de bezoeker enige persoonlijke gegevens behoeft achter te laten. 

Enkele onderdelen van de website, waar informatie kan worden gedownload of diensten worden aangeboden, kunnen het noodzakelijk maken dat gegevens van de bezoeker noodzakelijk zijn om de dienst of informatie te kunnen leveren, of dat u hiervoor moet inloggen. In deze gevallen zal Konica Minolta aangeven voor welk doel de verstrekte gegevens zullen worden gebruikt, alsmede aangeven of de informatie vrijblijvend danwel noodzakelijk is voor de aangeboden dienst. 

Konica Minolta bewaart en gebruikt de persoonlijke gegevens alleen voor dat specifieke doel, zoals met de gebruiker overeengekomen. Het gebruik van persoonlijke gegevens voor andere doeleinden is alleen mogelijk voor zover wettelijk toegestaan. Alle gebruikersgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen slechts aan Konica Minolta medewerkers of derde partijen worden verstrekt voor zover strikt noodzakelijk voor het beoogde doel. De gegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij Konica Minolta daartoe wettelijk verplicht is. 

Op verzoek zal Konica Minolta aan de gebruiker al de door haar van hem/haar opgeslagen informatie ter beschikking stellen. Konica Minolta zal onjuiste informatie op verzoek van de gebruiker corrigeren waar nodig. Op elk moment kan een gebruiker Konica Minolta verzoeken de van hem/haar opgeslagen informatie volledig te verwijderen en Konica Minolta zal aan een dergelijk verzoek onverwijld uitvoering geven. In die gevallen waarin Konica Minolta echter verplicht is informatie voor een bepaalde tijd te bewaren, zal zij deze informatie voor normaal dagelijks gebruik ontoegankelijk maken. 

8. Wettelijke toepasbaarheid 
Het Nederlands recht is van toepassing op deze website alsmede op de toepasbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden. In geval de bezoeker een handelaar is of een rechtspersoon zonder vestigingsplaats valt de afhandeling van alle geschillen met betrekking tot het gebruik van deze website en deze gebruiksvoorwaarden onder het kantongerecht district Haarlem, Nederland.