Algemene Voorwaarden
Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V.


Inhoud:

1. Algemene bepalingen

Art. 1.1: Definities
Art. 1.2: Aanbieding en toepasselijkheid
Art. 1.3: Totstandkoming
Art. 1.4: Prijs
Art. 1.5: Leveringstermijnen
Art. 1.6: Facturering en betaling
Art. 1.7: Eigendom, eigendomsvoorbehoud en overdracht van rechten
Art. 1.8: Risico
Art. 1.9: Aansprakelijkheid en garantie
Art. 1.10: Intellectuele eigendom
Art. 1.11: Overmacht
Art. 1.12: Medewerking door Cliënt
Art. 1.13: Vertrouwelijke informatie
Art. 1.14: Ontbinding
Art. 1.15: Toepasselijk recht
Art. 1.16: Geschillen
 

2. Verkoop van Apparatuur en/of andere zaken

Art. 2.1: Aflevering
Art. 2.2: Proefopstelling
Art. 2.3: Installatie en Implementatie
Art. 2.4: Retourzendingen
Art. 2.5: Garantie
Art. 2.6: Zaken van toeleveranciers Konica Minolta
 

3. Huurvoorwaarden

Art. 3.1: Totstandkoming
Art. 3.2: Huurconstructie en -prijzen
Art. 3.3: Facturering en betaling huurprijs
Art. 3.4: Apparatuur
Art. 3.5: Gebruik van de Zaak
Art. 3.6: Eigendom
Art. 3.7: Retournemen van de Zaak
 

4. Aanvullende bepalingen voor Dienstverlening

Art. 4.1: Uitvoering
Art. 4.2: Wijziging en meerwerk
Art. 4.3: Opleidingen, instructie en trainingen
Art. 4.4: Overige dienstverlening
 

5. Onderhoudsvoorwaarden

Art. 5.1: Onderhoudsnormen
Art. 5.2: Werkzaamheden
Art. 5.3: Facturering onderhoudsovereenkomsten
Art. 5.4: Tussentijdse beëindiging
Art. 5.5: Algemene uitsluitingen
Art. 5.6: Onderhoudstarief
 

51. Voorwaarden Service Garant Polis

Art. 51.1: Looptijd Service Garant Polis (SGP)
Art. 51.2: Opbouw onderhoudstarief bij SGP
Art. 51.3: Inbegrepen bij een SGP
Art. 51.4: Niet inbegrepen bij een SGP
 

52. Voorwaarden Service en Supportovereenkomst

Art. 52.1: Looptijd Service & Support overeenkomst (S&S)
Art. 52.2: Opbouw onderhoudstarief S&S overeenkomst
Art. 52.3: Inbegrepen bij een S&S overeenkomst
Art. 52.4: Niet inbegrepen bij een S&S overeenkomst
 

6. Voorwaarden voor de ontwikkeling van programmatuur

Art. 6.1: Ontwikkeling Programmatuur
Art. 6.2: Aflevering, Installatie en acceptatie
 

61. Voorwaarden voor gebruik en onderhoud van programmatuur

Art. 61.1: Gebruiksrecht
Art. 61.2: Aflevering, Installatie en acceptatie
Art. 61.3: Garantie
Art. 61.4: Onderhoud
Art. 61.5: Programmatuur van toeleverancier

 

1. Algemene Bepalingen

 

1.1 Definities

• Konica Minolta Business Solutions Nederland b.v., de partij met wie Cliënt een overeenkomst aangaat, hierna aan te duiden als Konica Minolta;
• Cliënt: de relatie met wie Konica Minolta op grond van deze voorwaarden een overeenkomst aangaat; Partijen: Cliënt en Konica Minolta te samen;
• Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Konica Minolta en Cliënt, waarop deze Algemene voorwaarden en van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden van toepassing zijn;
• Leaseovereenkomst: een overeenkomst waarbij de financiering is ondergebracht bij een partij waarvan Konica Minolta zich in het kader van lease bedient;
• Zaak: het onderwerp van de Overeenkomst in de vorm van Programmatuur, Apparatuur en andere goederen, in alle vormen, waaronder gemodificeerd en verwerkt met andere zaken;
• Apparatuur: Door Konica Minolta op grond van deze voorwaarden te leveren of te verhuren documentverwerkende apparatuur en onderdelen daarvan; in voorkomend geval bedoelde computer en/of telecommunicatieapparatuur, de daarbij behorende onderdelen, randapparaten, een en ander in de ruimste zin van het woord;
• Opties: bij de apparatuur behorende onderzetkasten, sorteereenheden, (automatische) documenteninvoer;
• Verbruiksmaterialen: verbruikbaar materiaal, zoals papier, nietjes, media en geheugens (tapes, cassettes, disks, e.d.), afdruksupplies e.d.;
• Afdruksupplies: drum, filters, (kleuren) toner, starter, imagingunits, fixeerolie, toner afvalcontainers, of hieraan gelijk te stellen materialen;
• Accessoires: mountainkits, beschermkappen, afdekkleppen, mediageheugens, afdekmatten, lampen, glaswerk, foto spectraal meters, e.d.;
• Programmatuur: softwareapplicaties en verbeteringen (updates) hierin of hiervan; een vernieuwing (upgrade) valt niet standaard onder een verbetering.
• Prenotificatie: de aankondiging verstuurd door Konica Minolta per e-mail voorafgaand aan de incasso;
• Mandaat: formulier te ondertekenen door Client waarmee Konica Minolta het recht krijgt de rekening van Client, na prenotificatie, te debiteren voor het juiste bedrag.
• Licentie: het verleende gebruiksrecht op de door Konica Minolta geleverde software;
• SGP: Service Garant Polis;
• Tellertik: afdruk, kopie, print, scan. Een Tellertik (ook wel “click” genoemd) komt tot stand door een afdruk, scan en/of door het gebruik van applicatielicentie die een Tellertik genereert op de betreffende scanner en afdrukapparatuur;
• Afdrukvolume: het aantal Tellertikken t.b.v. een afdruk per overeengekomen periode
• S&S Overeenkomst: Service & Support Overeenkomst;
• Diensten: Werkzaamheden en/of activiteiten welke vóór, tijdens of na tot standkoming van de
Overeenkomst door Konica Minolta of door derden waarvan Konica Minolta zich bedient worden verricht;
• Installatie: het conform de Overeenkomst gebruiksgereed opstellen van de Apparatuur
• Implementatie: het toevoegen van Programmatuur aan de Apparatuur en/of koppelen van de Apparatuur aan andere systemen; het laten samenwerken van programmatuur van Konica Minolta met apparatuur of toepassingen van derden;
• Checklist: de vragenlijst betreffende de inventarisatie voor het koppelen van zaken;
• Werkuren: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van erkende feestdagen.1.2 Aanbieding en toepasselijkheid

1.2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en
Overeenkomsten waarbij Konica Minolta aan Cliënt ongeacht de contractvorm goederen en Diensten van welke aard ook levert, Onderhoud verricht en Programmatuur ontwikkelt, levert, en onderhoudt, ook indien een Zaak niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door Konica Minolta zijn bevestigd.
1.2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Konica Minolta zijn niet als bindend bedoeld en zijn dus vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indient Client de order bevestigt met een verwijzing naar van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, onder welke benaming ook, zullen deze niet van toepassing zijn.
1.2.3 Heeft Cliënt in een eerdere Overeenkomst tussen Partijen de voorwaarden van Konica Minolta geaccepteerd dan gelden deze tot nadere berichtgeving ook voor alle nadien tot stand te brengen rechtsbetrekkingen.
1.2.4 In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij door Konica Minolta schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Cliënt om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens. Konica Minolta behoudt zich de mogelijkheid van geringe maatverschillen of ondergeschikte wijzigingen in constructie, onderdelen of functionaliteit voor.
1.2.5 Indien Partijen een overeenkomst tot stand willen brengen op basis van lease c.q. huur is Konica Minolta gerechtigd dit onder te brengen bij een derde waarvan Konica Minolta zich in dit kader bedient. Deze overeenkomst komt tot stand door middel van een door de financieringsmaatschappij aangeboden en door de Cliënt geaccepteerde overeenkomst en -voorwaarden. Indien een financieringsaanvraag wordt afgewezen, dient Cliënt voor een andere financiering zorg te dragen. Het al dan niet tot stand komen van een lease- c.q. huurovereenkomst heeft geen invloed op de door Konica Minolta met de Cliënt gesloten Overeenkomst, tenzij voordien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Konica Minolta en Cliënt anders is overeengekomen.
1.2.6 Het Konica Minolta personeel is alleen gehouden de aanwijzingen van Konica Minolta op te volgen.
1.2.7 Alle voor Konica Minolta uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen.
1.2.8 Konica Minolta is bevoegd al haar rechten uit de Overeenkomst, waaronder het eigendomsrecht, aan derden over te dragen zonder dat hierdoor de dienstverlening van Konica Minolta aan cliënt wordt gewijzigd.


1.3 Totstandkoming

1.3.1 Een Overeenkomst komt tot stand nadat Cliënt Konica Minolta binnen de door Konica Minolta gestelde termijn schriftelijk heeft medegedeeld het aanbod van Konica Minolta zonder voorbehoud te aanvaarden. De aanvaarding geldt als onherroepelijk, behalve in het geval Konica Minolta binnen bekwame tijd na ontvangst van de mededeling van Cliënt aan Cliënt mededeelt haar aanbod te herroepen.
1.3.2 Cliënt kan zonder schriftelijke toestemming van Konica Minolta geen rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst aan derden overdragen.
1.3.3 Indien de aanvaarding door Cliënt afwijkt van het aanbod van Konica Minolta, vervalt het aanbod van Konica Minolta. Cliënt zal de afwijkingen schriftelijk aan Konica Minolta kenbaar maken.
1.3.4 Indien Cliënt na aanvaarding van het aanbod van Konica Minolta een order annuleert, is Konica Minolta bevoegd naar keuze schadevergoeding dan wel volledige nakoming van (het geannuleerde gedeelte van) de Overeenkomst te vorderen.
1.3.5 Konica Minolta is bij de nakoming van de Overeenkomst slechts gehouden aan de door haar daarin met betrekking tot de te leveren Zaak gestelde feiten, zij het dat afwijkingen toelaatbaar zijn, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde en/of aan de functionaliteit.
1.3.6 Een opzegging van een Overeenkomst door Partijen geschiedt door middel van een aangetekende brief.


1.4 Prijs

1.4.1 Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit door Konica Minolta schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn.
1.4.2 Tenzij anders aangegeven, zijn eventuele installatie-, implementatie- en/of instructiekosten en andere in verband met de levering te maken kosten niet in de prijs inbegrepen. Verhuizing, verplaatsing, wijzigingen alsmede het retour nemen van de Zaak na beëindiging van de Overeenkomst zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden berekend volgens de dan geldende tarieven.
1.4.3 Tenzij anders is overeengekomen zijn de kosten voor onderhoud en reparatie, zoals voorrij-, transport- en verzendkosten, het arbeidsloon en/of werkzaamheden, onderdelen, Afdruksupplies, Verbruiksmaterialen, Accessoires voor rekening van Cliënt. Indien tevens sprake is van in deze voorwaarden onder hoofdstuk 4 bedoelde Diensten zijn die kosten eveneens voor rekening van Cliënt. De kosten worden berekend volgens de dan geldende tarieven.
1.4.4 Wijzigingen in arbeidslonen of in overige kostprijs bepalende factoren, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan twaalf maanden na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, zullen door Konica Minolta mogen worden doorberekend. Ook in geval van verlenging van de onderhoudsovereenkomst waarin sprake is van door Cliënt periodiek te betalen bedragen, geldt dat Konica Minolta gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
1.4.5 Is er sprake van huur door middel van een Leaseovereenkomst dan wordt de exacte leaseprijs vastgesteld door de Leasemaatschappij.
1.4.6 Indien de waarde van een order minder bedraagt dan € 450,-, brengt Konica Minolta orderbehandelingskosten in rekening.
1.4.7 In geval met Cliënt is overeengekomen dat onder rembours zal worden geleverd, kan Cliënt de levering niet weigeren.


1.5 Leveringstermijnen

1.5.1 Alle door Konica Minolta genoemde en/of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Konica Minolta bekend waren. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele van een genoemde (leverings-)termijn brengt Konica Minolta niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn, zullen Konica Minolta en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.
1.5.2 In het geval Konica Minolta niet uit voorraad kan leveren, is zij gerechtigd de Overeenkomst in deelleveringen uit te voeren. Konica Minolta zal de ontbrekende Zaak zo spoedig mogelijk nadien leveren.


1.6 Facturering en betaling

1.6.1 Client machtigt Konica Minolta alle door hem verschuldigde bedragen (inclusief BTW) door middel van automatische incasso op de betreffende vervaldagen te innen ten laste van de bankrekening van de Client in overeenstemming met de voorwaarden van de betreffende betalingsinstelling. Client zal hiervoor een SEPA machtiging tekenen. Konica Minolta is verplicht vooraf te informeren conform de SEPA-wetgeving door middel van een Prenotificatie
1.6.2 Konica Minolta zal voorafgaand aan een incasso per e-mail een Prenotificatie versturen; de incasso vindt plaats op de dag genoemd in de Prenotificatie, zijnde zeven dagen na datum Prenotificatie.
1.6.3 Indien wordt overeengekomen dat geen automatische incasso plaats vindt, geldt een betaaltermijn van dertig dagen. In dat geval zal Konica Minolta de facturen met EUR 12,- verhogen.
1.6.4 Bezwaren tegen een factuur worden binnen een week na de factuurdatum schriftelijk of per e-mail aan Konica Minolta medegedeeld. Indien het bezwaar na deze periode wordt ingediend, rust de bewijslast op Cliënt wanneer de Zaak daaromtrent geen uitsluitsel (meer) geeft.
1.6.5 Om het milieu te besparen zal Konica Minolta alle facturen per e-mail versturen. Indien Cliënt hier niet mee instemt wordt het factuurbedrag verhoogd met EUR 12,-.
1.6.6 Vanaf de vervaldag is Cliënt over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Cliënt nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Konica Minolta de vordering uit handen geven, in welk geval Cliënt tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Konica Minolta is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van 250 Euro (tweehonderdvijftig Euro).
1.6.7 Cliënt is niet bevoegd zich eenzijdig op verrekening te beroepen ten aanzien van door Cliënt verschuldigde bedragen, die voortvloeien uit deze Overeenkomst. Indien Cliënt zijn betalingsverplichting opschort, kan Konica Minolta van Cliënt verlangen dat deze zekerheid stelt voor de door hem verschuldigde bedragen, onder andere middels het vestigen van een pandrecht ten gunste van Konica Minolta.


1.7 Eigendom, eigendomsvoorbehoud en overdracht van rechten

1.7.1 Een aan Cliënt afgeleverde Zaak blijft eigendom van Konica Minolta en eventueel te verlenen of over te dragen rechten blijven aan Konica Minolta voorbehouden, zolang Cliënt niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is.
1.7.2 Het is Cliënt niet toegestaan om een Zaak, aan Konica Minolta in eigendom toebehorend, tot meerdere zekerheid aan derden over te dragen, aard en nagelvast te doen worden, te verpanden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. Konica Minolta kan van Cliënt verlangen dat deze haar op eerste verzoek doet blijken van een schriftelijke mededeling als hier bedoeld aan bedoelde derde, alsmede van de bevestiging van de ontvangst van deze mededeling door de derde.


1.8 Risico

1.8.1 Het risico van verlies of beschadiging van de Zaak gaat over op Cliënt bij aflevering van de Zaak op het
afleveradres, ongeacht het feit, of het eigendom van de Zaak op dat moment bij Konica Minolta berust.
1.8.2 In het geval Cliënt de Zaak weigert in ontvangst te nemen, gaat het risico over ten tijde van het bij Konica Minolta bekend zijn van de weigering.


1.9 Aansprakelijkheid en garantie

1.9.1 Voor toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de Overeenkomst aanvaardt Konica Minolta slechts een beperkte aansprakelijkheid, te weten voor: geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens beschadiging van de Zaak, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld te wijten aan Konica Minolta of aan personen voor wie Konica Minolta verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden en wel tot een bedrag van ten hoogste € 2.500.000,- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. In ieder geval is elke aansprakelijkheid van Konica Minolta beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
1.9.2 Aansprakelijkheid van Konica Minolta wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Konica Minolta onverwijld, deugdelijk en gedetailleerd schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wanneer Konica Minolta ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten.
1.9.3 Konica Minolta is niet aansprakelijk, noch is er sprake van een garantie- of onderhoudsverplichting:
a) in geval van van buiten komende schade;
b) indien de Zaak door Cliënt of derden ondeugdelijk en onoordeelkundig wordt gebruikt. Onder ondeugdelijk en onoordeelkundig gebruik wordt verstaan het zich niet houden aan installatie- en gebruiksvoorschriften;
c) wanneer de door Konica Minolta afgeleverde Zaak door derden of werknemers van Cliënt wordt geïnstalleerd of gewijzigd;
d) wanneer Cliënt Afdruksupplies gebruikt anders dan die van Konica Minolta, verwerkt (al dan niet in combinatie met een andere Zaak) of bewerkt;
e) wanneer Cliënt materialen gebruikt die ongeschikt zijn in de Zaak;
f) wanneer dit is veroorzaakt door personeel van Konica Minolta, indien vooraf verplaatsing, onderhoud of herstelwerkzaamheden zijn gedaan door derden;
g) wanneer de Zaak meer dan normaal is, of dat is overeengekomen, wordt gebruikt;
h) indien Cliënt enige verplichting uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden hieronder begrepen, niet nakomt;
i) wanneer zich een gebrek of onvolkomenheid in de door Konica Minolta geleverde Programmatuur voordoet, waarvoor de Programmatuurleverancier aansprakelijkheid accepteert dan wel heeft uitgesloten in de Licentiebepalingen;
j) vanwege incompatibiliteit met andere door Cliënt te gebruiken apparatuur en Programmatuur;
k) wanneer schade wordt veroorzaakt door een buiten de Zaak gelegen oorzaak waaronder doch niet uitsluitend inbraak, diefstal brand-, blikseminslag en waterschade van onderdelen, overmatige stofvorming en dergelijke;
l) bij derden, wanneer Cliënt jegens derden zonder voorafgaande toestemming van Konica Minolta enige schadeplichtigheid heeft erkend vóórdat tussen Konica Minolta en Cliënt hierover volledige overeenstemming bestaat en Konica Minolta dit schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd;
m) wanneer dit is ontstaan door overmacht;
1.9.4 De aansprakelijkheid van Konica Minolta voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn bij Cliënt of bij een relatie van de cliënt, is uitgesloten.
1.9.5 Cliënt vrijwaart Konica Minolta tegen elke rechtsvordering van derden betreffende auteursrechtelijke aansprakelijkheid, indien het gebruik van de Zaak door Cliënt een werk oplevert, welke in strijd is met het auteursrecht.
1.9.6 Cliënt vrijwaart Konica Minolta tegen elke rechtsvordering van derden wegens schending van wet en betreffende auteursrechtelijke aansprakelijkheid vanwege het gebruik of de verwerking van gegevens, Apparatuur of Programmatuur, welke Cliënt Konica Minolta daarvoor ter beschikking heeft gesteld ter uitvoering van de Overeenkomst.
1.9.7 Kosten voor werkzaamheden, welke naar het oordeel van Konica Minolta niet onder garantie, onderhoud of de aansprakelijkheid van Konica Minolta vallen, zijn voor rekening van Cliënt.
1.9.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van de (rechts-) personen, waarvan Konica Minolta zich in de rechtsverhouding jegens Cliënt bedient.


1.10 Intellectuele eigendom

1.10.1 De intellectuele eigendomsrechten - waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten, welke ten aanzien van een Zaak kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Konica Minolta en/of haar (toe-)leveranciers en worden nimmer overgedragen aan Cliënt.
1.10.2 Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, waaronder Programmatuur en andere materialen, deel uitmaken van de voorwaarden en dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Konica Minolta of diens Licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich deze zaken geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de Zaak behoeven te gebruiken. Cliënt zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de Cliënt die de Zaak behoeven te gebruiken.
1.10.3 Cliënt zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, identificatie-aanduidingen zoals type-, release-, serienummers en andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van de zaken verwijderen of wijzigen.
1.10.4 Konica Minolta zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door
Konica Minolta zelf ontwikkelde Apparatuur, Programmatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Konica Minolta onverwijld schriftelijk informeert over de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van schikkingen, geheel aan Konica Minolta overlaat. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Konica Minolta verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de Zaak heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat in een door Konica Minolta zelf ontwikkelde Zaak inbreuk wordt gemaakt op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Konica Minolta een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Konica Minolta, te zijner keuze, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Cliënt het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere Zaak ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Konica Minolta in verband met schending van rechten van intellectuele eigendom is uitgesloten, waaronder begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Zaak in samenhang met niet door Konica Minolta geleverde of verstrekte zaken en/of programmatuur of wegens gebruik op een andere wijze dan waarvoor de Zaak zijn bestemd.
1.10.5 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Konica Minolta van Zaken, Programmatuur met het doel van gebruik of bewerking. Cliënt zal Konica Minolta vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


1.11 Overmacht

1.11.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Een Partij komt een opschortingsrecht toe, ten tijde van diens verhindering als gevolg van overmacht.
1.11.2 Onder overmacht aan de zijde van Konica Minolta wordt verstaan elke omstandigheid waarmee Konica Minolta ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden, ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Cliënt kan worden verlangd, daaronder mede te verstaan niet tijdig door of namens Cliënt verstrekte inlichtingen of enige andere tekortkoming van Cliënt. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van (toe-)leveranciers van Konica Minolta.
1.11.3 Indien door overmacht de uitvoering van de Overeenkomst meer dan twee maanden wordt vertraagd,
treden Konica Minolta en Cliënt in overleg. Na een overmachtsperiode van drie maanden zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen jegens elkaar of derden tot schadevergoeding kunnen worden gehouden.


1.12 Medewerking door Cliënt

1.12.1 Op Cliënt rust met betrekking tot de te leveren Zaak een eigen onderzoeksplicht en informatieplicht, noodzakelijk voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. Cliënt dient bij Konica Minolta vooraf aan te geven, welke specifieke eisen en functionaliteit Cliënt stelt aan de door Konica Minolta te leveren Zaak. Indien Konica Minolta hierom vraagt, is Cliënt verplicht vóór de aanvaarding van het aanbod een zorgvuldig en volledig ingevulde Checklist aan Konica Minolta te verstrekken. Konica Minolta is niet aansprakelijk voor compatibiliteitsproblemen van de Zaak met andere niet door Konica Minolta verstrekte (digitale) zaken. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet Overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Konica Minolta staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Konica Minolta het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.12.2 Cliënt verricht voor eigen rekening en risico de door Konica Minolta opgegeven werkzaamheden.
1.12.3 Op verzoek van Konica Minolta zal tijdig een deskundig medewerker van Cliënt of derde voor rekening van Cliënt voor ondersteuning aanwezig zijn.
1.12.4 Ingeval medewerkers van Konica Minolta op locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorg dragen. Cliënt zal Konica Minolta vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
1.12.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens van Cliënt die met gebruikmaking van een dienst van Konica Minolta worden verwerkt of bewerkt, ligt volledig bij Cliënt. Cliënt vrijwaart Konica Minolta tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst met Konica Minolta.
1.13 Vertrouwelijke informatie
1.13.1 Elk der Partijen staat ervoor in dat gedurende en na het einde van de Overeenkomst alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid, redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden of indien deze betrekking heeft op de door Konica Minolta gebruikte ontwerp-, fabricage- en/of constructiemethoden.
1.13.2 Konica Minolta is gerechtigd om persoonsgegevens van Cliënt, in te winnen en te verwerken, zulks met oog op onderzoek en/of commerciële acties. Middels eenvoudig schriftelijk verzoek bij Konica Minolta kan de Cliënt de gegevens opvragen, verzoeken om deze te verbeteren, alsmede zich verzetten tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.


1.14 Ontbinding

1.14.1 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
1.14.2 Konica Minolta is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien Cliënt surséance van betaling aanvraagt, diens faillissement wordt aangevraagd of failliet wordt verklaard, overlijdt dan wel diens onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van fusie of splitsing van ondernemingen, alsook wanneer beslag wordt gelegd op door Konica Minolta geleverde zaak of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Cliënt of wanneer Cliënt anderszins niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen jegens Konica Minolta na te komen. Cliënt en diens nabestaanden of rechtsopvolgers verplichten zich Konica Minolta onverwijld in kennis te stellen indien het bepaalde zich voordoet. Tevens is Konica Minolta gerechtigd de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden door omstandigheden in de onderneming van de Cliënt, waardoor het risico van Konica Minolta verandert. Konica Minolta zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
1.14.3 In de gevallen als bedoeld in 1.14.1 en 1.14.2 heeft Konica Minolta naar keuze de bevoegdheid de
Overeenkomst niet te ontbinden, doch de nakoming daarvan op te schorten. In de gevallen waarin Konica Minolta de Overeenkomst buiten rechte ontbindt, worden de door Cliënt verschuldigde bedragen dadelijk opeisbaar.
1.14.4 Indien Cliënt op het moment van ontbinding van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 1.14.1, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Konica Minolta ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Konica Minolta vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


1.15 Toepasselijk recht

1.15.1 De Overeenkomsten tussen Konica Minolta en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Konica Minolta en Cliënt geldende rechtsbetrekking zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


1.16 Geschillen

1.16.1 Indien een Partij vindt, dat er een geschil is, stelt deze de wederpartij daarvan terstond schriftelijk in kennis. Bij geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst of uit daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
1.16.2 Cliënt wijst binnen dertig dagen een voor Konica Minolta acceptabele mediator aan. Indien partijen het na dertig dagen oneens zijn over de aan te stellen mediator zal Konica Minolta de Kamer van Koophandel verzoeken een mediator aan te wijzen. Deze aanwijzing is voor partijen bindend.
1.16.3 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.
1.16.4 Wanneer Konica Minolta in een of meer gevallen afziet van de naleving van enige bepaling in de van
toepassing zijnde voorwaarden en in de Overeenkomst, dan wel enig daaruit voortvloeiend recht niet uitoefent, kan dit door Cliënt nimmer worden uitgelegd als afstand of beperking van zodanige bepaling of van enig recht voor de toekomst.
1.16.5 Indien Cliënt enig recht uit de Overeenkomst of uit deze voorwaarden wenst uit te oefenen, zal hij dit binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen twaalf maanden, na een kennelijk voornemen doen.


 

2. Verkoop van Apparatuur en/of andere zaken

De bepalingen in dit hoofdstuk "Verkoop van Apparatuur en/of andere zaken" zijn, naast de Algemene Bepalingen
(hoofdstuk 1) van toepassing indien Konica Minolta Apparatuur en voor zover van toepassing Opties, Accessoires, Verbruiksmaterialen, Programmatuur, Licenties en onderdelen aan Cliënt verkoopt. Apparatuur en andere zaken zullen in dit hoofdstuk kortweg worden aangeduid als: “de Zaak”


2.1 Aflevering

2.1.1 Konica Minolta levert de Zaak op het overeengekomen adres in Nederland. Ingeval Cliënt de Zaak weigert in ontvangst te nemen, wordt Konica Minolta geacht te hebben voldaan aan de levering van de Zaak en gaat het risico over ten tijde van het bij Konica Minolta bekend zijn van de weigering. In dat geval zijn de kosten van het retourneren, de opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van Cliënt. Ingeval van weigering zal Konica Minolta niet eerder gehouden zijn de Zaak af te leveren, dan nadat Cliënt de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van de weigering door Konica Minolta gemaakte kosten
2.1.2 Indien Cliënt de Zaak niet in ontvangst heeft genomen, kan Konica Minolta daartoe een redelijke termijn stellen. Verloopt deze termijn zonder dat Cliënt de Zaak in ontvangst heeft genomen, dan is Konica Minolta bevoegd de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden en de Zaak aan anderen te verkopen.
2.1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt Cliënt voor eigen rekening en risico op het afleveradres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en verticaal transport. Konica Minolta draagt alleen zorg voor horizontaal vervoer.
2.1.4 Cliënt dient de geleverde Zaak zelf te onderzoeken. Klachten over een onjuiste uitvoering van de
Overeenkomst of over de geleverde Zaak dienen binnen tien dagen na de aflevering van de Zaak aan Konica Minolta te worden bericht. Klachten over de verpakking of de uitwendige staat van de Zaak dienen bij ontvangst door Cliënt op een door Konica Minolta afgegeven afleveringsdocument te worden vermeld.
2.1.5 Konica Minolta zal de zaken verpakken volgens de bij hem gebruikelijke maatstaven. Indien Cliënt een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.


2.2 Proefopstelling

2.2.1 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zal Konica Minolta gehouden zijn tot een proefopstelling met betrekking tot de zaken waarvoor Cliënt belangstelling heeft. Konica Minolta mag aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling betreft het tijdelijk ter beschikking stellen van de Zaak in een standaarduitvoering, in een door Cliënt ter beschikking te stellen ruimte, alvorens Cliënt definitief besluit de betreffende Zaak wel of niet tegen de overeengekomen prijzen af te nemen. Cliënt is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van zaken die onderdeel uitmaken van een proefopstelling.


2.3 Installatie en Implementatie

2.3.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Konica Minolta de Zaak installeren en implementeren of laten installeren of implementeren. Acceptatie van de Zaak zal gelden op de datum van aflevering dan wel, indien een door leverancier uit te voeren installatie en/of implementatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum waarop de Installatie- en/of Implementatie gereed is.
2.3.2 Cliënt zal voor aflevering van de Zaak voor eigen rekening en risico een passende Installatie- of Implementatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals licht en (kracht)stroom, bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Cliënt is verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid van het gebouw of de locatie waarin de Zaak wordt geïnstalleerd of geïmplementeerd. Cliënt draagt er tevens zorg voor dat noodzakelijke werkzaamheden die niet deel uitmaken van de Overeenkomst tussen Konica Minolta en Cliënt, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, stukadoors- en schilderswerk en dergelijke soortgelijke werkzaamheden, juist en tijdig zijn uitgevoerd. Cliënt zal een goed afgesloten en uitsluitend voor Konica Minolta toegankelijke ruimte ter beschikking stellen voor de opslag van aangevoerde, maar nog niet geïnstalleerde of geïmplementeerde zaken en voor gereedschappen van Konica Minolta.
2.3.3 Cliënt zal Konica Minolta voor de uitvoering van de Installatie- en/of Implementatiewerkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van Installatie of Implementatie, gedurende de normale Werkuren van Konica Minolta. Indien Cliënt Installatie- en/of Implementatiewerkzaamheden buiten de normale Werkuren van Konica Minolta wil laten plaatsvinden, berekent Konica Minolta een gebruikelijk gehanteerde toeslag.
2.3.4 Indien de Installatie- of Implementatiewerkzaamheden zijn gebaseerd op vooraf aan Konica Minolta ter beschikking gestelde tekeningen, garandeert Cliënt dat de opgegeven maten en gegevens door hem zijn gecontroleerd en dat deze juist en volledig zijn. Konica Minolta kan verlangen dat Cliënt de tekening voor akkoord ondertekent.


2.4 Retourzending

2.4.1 Cliënt is alleen gerechtigd de geleverde Zaak, Afdruksupplies of andere materialen aan Konica Minolta te retourneren na voorafgaande schriftelijke overeenstemming met Konica Minolta over de reden van retournering. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door Konica Minolta van de door Cliënt opgegeven reden voor retourzending. Een en ander dient door Cliënt in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Cliënt totdat deze door Konica Minolta zijn gecrediteerd.


2.5 Garantie

2.5.1 De garantietermijn op nieuwe apparatuur bedraagt twaalf maanden en vangt aan op de datum van levering. De garantie op gebruikte apparatuur bedraagt maximaal drie maanden. De garantie vervalt door het verstrijken van de garantietermijn.
2.5.2 Een door Konica Minolta ter beschikking gestelde Zaak die, anders dan als gevolg van voor rekening van
Cliënt komende oorzaken, gebrekkig blijkt te zijn, zal gedurende de garantietermijn ter vrije keuze van
Konica Minolta kosteloos worden hersteld of vervangen. Konica Minolta wordt eigenaar van de vervangen Zaak of onderdelen. Wanneer een door Konica Minolta geleverde dienst gebrekkig blijkt te zijn, zal Konica Minolta de betreffende dienst alsnog kosteloos uitvoeren. De door Konica Minolta te maken voorrij-, transport en verzendkosten komen ten laste van Cliënt.
2.5.3 De garantieverplichting is niet van toepassing indien zich feiten voordoen zoals vermeld in art. 1.9.3 van de Algemene Bepalingen.
2.5.4 De in 2.5.1 bedoelde garantie vervalt geheel indien de Cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen jegens Konica Minolta voldoet of indien Cliënt de Zaak zelf of door een derde laat verplaatsen, onderhouden, repareren of herstellen.
2.5.5 Werkzaamheden en kosten van herstel die niet onder de garantie vallen worden door Konica Minolta in rekening gebracht conform de gebruikelijke tarieven.


2.6 Zaken van toeleveranciers

2.6.1 Indien en voor zover Konica Minolta zaken van derden aan Cliënt levert, zullen, mits dit door Konica Minolta
schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die zaken de voorwaarden van die derden tevens van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Konica
Minolta zal deze voorwaarden kosteloos toezenden. Cliënt aanvaardt met het aangaan van de
Overeenkomst de bedoelde voorwaarden van derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Konica Minolta en Cliënt om welke reden dan ook buiten toepassing geacht worden te zijn, geldt het bepaalde in de van toepassing zijnde Konica Minolta voorwaarden.


 

3. Huurvoorwaarden

De huurvoorwaarden zijn, naast de Algemene Bepalingen (hoofdstuk 1) van toepassing, indien Konica Minolta Apparatuur en voor zover van toepassing Opties, Accessoires, Programmatuur en Licenties aan Cliënt verhuurt.
Apparatuur en hier genoemde zaken zullen in dit hoofdstuk kortweg worden aangeduid als: “de Zaak”. Meer informatie kunt u vinden in onze huurvoorwaarden.

 

3.1 Totstandkoming

3.1.1. Ter aanvulling op art. 1.3.1 van de Algemene Bepalingen gaat een huurovereenkomst administratief in op de eerste dag van de maand volgend op de dag van levering voor de op de overeenkomst vermelde periode.
3.1.2. Tenzij de huurovereenkomst door Cliënt of Konica Minolta drie maanden vóór de datum van beëindiging is opgezegd, wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van twaalf maanden verlengd, behalve wanneer de huurovereenkomst betrekking heeft op een leaseovereenkomst. In dat geval eindigt de huurovereenkomst door tijdverloop op de in de Leaseovereenkomst aangegeven eind- of vervaldatum.
3.1.3. Het is cliënt niet toegestaan de Zaak onder te verhuren, weder te verhuren, of aan derden - al dan niet - ter beschikking te stellen. Cliënt is gehouden Konica Minolta onmiddellijk kennis te geven van elke omstandigheid waardoor de rechten van Konica Minolta op het gehuurde kunnen worden aangetast.
 

3.2 Huurconstructie en -prijzen

3.2.1 Konica Minolta kent de volgende huurconstructies:
a) Verhuur van de Zaak, inclusief een overeengekomen vast Afdrukvolume per overeengekomen periode verdisconteerd in een huurbedrag per overeengekomen periode. Eventuele meerafdrukken worden per overeengekomen periode, of bij het ontbreken hiervan per maand, berekend tegen het meerafdrukken tarief;
b) Verhuur van de Zaak met een SGP. De Zaak wordt per overeengekomen periode berekend, vermeerderd met het overeengekomen afdrukvolume per maand. Eventuele meerafdrukken worden per overeengekomen periode, of bij het ontbreken hiervan per maand, berekend tegen het meerafdrukken tarief;
c) Verhuur van de Zaak, verrekend per overeengekomen periode vermeerderd met de kosten voor het werkelijk gemaakte Afdrukvolume per overeengekomen periode.
Indien een meerafdrukkentarief ontbreekt wordt er berekend volgens het overeengekomen Tellertiktarief.
3.2.2 Indien in de huurovereenkomst een bedrag per Tellertik is overeengekomen, wordt een afdruk op A4-formaat met toner bedoeld. In het geval gekopieerd wordt op A3-formaat, geldt de Tellertik of de kopieprijs als tweemaal het formaat A4.
3.2.3 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van Verbruiksmaterialen en Accessoires niet in de huurprijs inbegrepen.
3.2.4 Indien sprake is van een huurovereenkomst op basis van lease wordt de exacte leaseprijs vastgesteld door de leasemaatschappij waarvan Konica Minolta zich bedient.
 

3.3 Facturering en betaling huurprijs

3.3.1 Konica Minolta zal Cliënt het overeengekomen huurprijs en Afdrukvolume telkens omstreeks de eerste dag van de maand facturen. Het volume aan meerafdrukken wordt aan het einde van de overeengekomen periode gefactureerd.
3.3.2 Huurbedragen en hiermee samenhangende kosten zullen worden geïncasseerd door middel van een automatisch e incasso. Cliënt machtigt Konica Minolta daartoe middels invulling van de automatische incasso conform SEPA-regelgeving. Indien Cliënt geen automatische incasso toestaat of deze machtiging intrekt, zal het factuurbedrag met € 12,- worden verhoogd. Konica Minolta is gerechtigd om de verschuldigde huurbedragen per kwartaal vooruit te factureren indien de huurprijs en het Afdrukvolume tezamen minder dan
€ 225,- per kwartaal bedraagt.
3.3.3 In het geval Cliënt meer dan drie termijnen tekortschiet met zijn verplichtingen jegens Konica Minolta, is Konica Minolta gerechtigd de zaak weer tot zich te nemen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen, zulks met inbegrip van het onder 1.6.2 van de Algemene bepalingen bepaalde, jegens Konica Minolta heeft voldaan. Cliënt verleent Konica Minolta op eerste verzoek toegang tot de ruimte waar de zaak zich bevindt.
 

3.4 Apparatuur

3.4.1 Konica Minolta zal naar eigen keuze nieuwe of gereviseerde apparatuur plaatsen. Konica Minolta is tijdens de duur van de huurovereenkomst gerechtigd de Zaak te allen tijde te vervangen door andere apparatuur van (nagenoeg) hetzelfde type.
3.4.2 Cliënt zal aan de Zaak niets mogen veranderen, verstellen of wijzigen, met uitzondering van het bedieningspaneel van de Apparatuur.
3.4.3 Cliënt is gehouden met betrekking tot de Zaak alleen de door Konica Minolta geleverde Afdruksupplies te
gebruiken. Onverminderd het bepaalde in 1.9.3 van de Algemene bepalingen is het gebruik van niet door Konica Minolta geleverd papier en daarmede gelijk te stellen materialen, waaronder doch niet uitsluitend overheadsheets en zelfklevende stickers, alleen toegestaan mits deze uitdrukkelijk geschikt zijn voor gebruik in de afdrukapparatuur.
3.4.4 Indien het onderhoud in de huurovereenkomst is begrepen of wanneer een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is afgesloten, zijn de vervanging van onderdelen en de uitvoering van reparaties voor rekening van Konica Minolta, behalve wanneer dit het gevolg is van verkeerd of ondeskundig gebruik van de apparatuur.
3.4.5 Cliënt zal eventuele storingen van of schade aan de Zaak onverwijld aan Konica Minolta melden, die voor reparatie zal zorgdragen. Het is Cliënt niet toegestaan reparaties zelf of door anderen dan door Konica Minolta te laten verrichten.
3.4.6 Cliënt zal te allen tijde een of meer door Konica Minolta aangewezen personen toegang verlenen tot de plaats waar de apparatuur zich bevindt, teneinde deze te kunnen controleren en zich van de naleving van de huurovereenkomst te kunnen vergewissen.
 

3.5 Gebruik van de Zaak

3.5.1 Cliënt zal ervoor zorgdragen dat de Zaak wordt bediend door daartoe deskundig personeel.
3.5.2 Cliënt zal de Zaak gebruiken overeenkomstig haar bestemming.
3.5.3 Cliënt zal de Zaak alleen voor zichzelf en in zijn eigen onderneming op de daarvoor bestemde plaats mogen gebruiken. Het is cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Konica Minolta de Zaak te verplaatsen.
3.5.4 Cliënt zal als een goed huisvader voor de Zaak zorgdragen en alle noodzakelijke maatregelen nemen om brand, beschadiging, diefstal of waterschade te voorkomen. In geval van schade zullen de te maken kosten voor herstel in rekening worden gebracht. Client dient de Zaak zelf te verzekeren. Is de Zaak als gevolg van schade niet te repareren dan wel ontvreemd, zal in voorkomend geval Cliënt aan Konica Minolta de nog resterende huurtermijnen verschuldigd zijn met een minimum van drie huurtermijnen.
 

3.6 Eigendom

3.6.1 De krachtens huurovereenkomst aan Cliënt ter beschikking gestelde Zaak is en blijft eigendom van Konica Minolta.
3.6.2 Het is Cliënt niet toegestaan om een door Konica Minolta ter beschikking gestelde Zaak tot meerdere
zekerheid aan derden (waartoe onder meer zijn begrepen bankiers, leasemaatschappijen en andere financiers) over te dragen, aard en nagelvast te doen worden, te verpanden of anderszins ter beschikking te stellen van derden. Konica Minolta kan van Cliënt verlangen dat deze haar op eerste verzoek doet blijken van een schriftelijke mededeling als hier bedoeld aan bedoelde derde, alsmede van de bevestiging van de ontvangst van deze mededeling door de bedoelde derde.
 

3.7 Retournemen van de Zaak

3.7.1 Konica Minolta is gerechtigd na beëindiging van de huurovereenkomst zich wederom in het bezit van de Zaak en alle bijbehorende zaken die deel uitmaken van de Overeenkomst te stellen, onverminderd haar recht op betaling van de huurprijs en schadevergoeding, indien daartoe gronden zijn.

 


 

4. Aanvullende bepalingen voor Dienstverlening


De in deze voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen in hoofdstuk 1, de bepalingen inzake Verkoop van apparatuur en/of andere zaken, dan wel in geval van huur de huurvoorwaarden in hoofdstuk 3, van toepassing indien Konica Minolta Diensten verleent. Het betreft consultancy of adviesdiensten,
projectmanagement, opleiding of ondersteunende diensten, ad hoc diensten, enzovoort. Deze bepalingen laten de opgenomen en van toepassing verklaarde bepalingen omtrent specifieke diensten zoals Onderhoud, vermeld in de hoofdstukken 5, 5.1 en 5.2, en de Ontwikkeling, gebruik en onderhoud van Programmatuur in hoofdstuk 6 onverlet.


4.1 Uitvoering

4.1.1. Konica Minolta zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de Dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Konica Minolta gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.1.2. Konica Minolta is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienstverlening wijzigen of aanvullen.


4.2 Wijziging en meerwerk

4.2.1 Indien Konica Minolta op verzoek of met instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Konica Minolta worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Konica Minolta. Konica Minolta is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor eerst een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Cliënt aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van de aanvang en/of van de voltooiing van de Dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Konica Minolta, kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een (systeem)analyse of een ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd.
4.2.2 Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
4.2.3 Voor zover voor de Dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Konica Minolta Cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.


4.3 Opleiding, instructie en training

4.3.1 Voor zover de Dienstverlening van Konica Minolta bestaat uit het verzorgen van een opleiding, instructie of training, kan Konica Minolta steeds voor aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen, tenzij deze kosten voor opleiding, instructie of training zijn verdisconteerd in het aanbod als bedoeld in art.
1.3.1 van de Algemene bepalingen.
4.3.2 Indien Konica Minolta met Cliënt een opleiding, instructie of training voorbereidt en plant en naar oordeel van Konica Minolta hiertoe aanleiding is, is Konica Minolta gerechtigd de opleiding, instructie of training te combineren met één of meer andere opleidingen, instructies of trainingen en/of afdelingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
4.3.3 Konica Minolta heeft ook het recht een opleiding via e-learning ter beschikking te stellen.


4.4 Overige dienstverlening

4.4.1 Konica Minolta kan een medewerker ter beschikking stellen (detacheren) aan Cliënt om onder zijn leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten conform hetgeen wordt overeengekomen. Tenzij expliciet anders wordt afgesproken, zal de medewerker op basis van veertig uur per week tijdens de voor Konica Minolta gebruikelijk werktijden en werkdagen aan Cliënt ter beschikking worden gesteld.
4.4.2 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde duur. Indien partijen hieromtrent niets zijn overeengekomen, heeft de overeenkomst een looptijd voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van minimaal een kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
4.4.3 Konica Minolta is gerechtigd na overleg met Cliënt de persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties, ook indien in de overeenkomst een bepaalde persoon is genoemd.
4.4.4 Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen zal Konica Minolta elke factuur vergezeld doen gaan van een specificatie op basis van de door Cliënt geaccordeerde urenstaten. Bij verschil tussen de urenstaten van Konica Minolta en de uren bijgehouden door Cliënt, geldt de bij Konica Minolta aanwezige urenstaat voor de facturering als volledig bewijs, behoudens door Cliënt te leveren tegenbewijs.
4.4.5 Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht van Cliënt per dag langer werkt dan het overeengekomen aantal uren dan wel buiten de bij Konica Minolta gebruikelijke werkuren en/of werkdagen, is Cliënt voor deze uren het voor Konica Minolta gebruikelijke extra-uurtarief verschuldigd.

5. Onderhoudsvoorwaarden

De in deze voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen in hoofdstuk 1, de bepalingen inzake Verkoop van apparatuur en/of andere zaken in hoofdstuk 2, dan wel in geval van huur de huurvoorwaarden in hoofdstuk 3, van toepassing indien Konica Minolta Onderhoud verleent.
 

5.1 Onderhoudsvormen

5.1.1 Onder onderhoud wordt uitsluitend verstaan: werkzaamheden aan de door Cliënt opgegeven en door Konica Minolta geleverde Apparatuur op de volgende wijze:
a) preventief onderhoud: de door Konica Minolta ter voorkoming van de storingen noodzakelijk geachte inspectie en het afstellen van de apparatuur;
b) correctief onderhoud: het herstellen van storingen en het vervangen van onderdelen;
c) modificatie: het aanbrengen van de door Konica Minolta noodzakelijk geachte betrouwbaarheids- en/of performanceverbeteringen uitsluitend in de vorm van het installeren van nieuwe versies (patch of update) van de standaardprogrammatuur of van mechanische- of elektrische onderdelen;
d) remote preventief onderhoud: de door Konica Minolta ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte controle en afstelling door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de Apparatuur of door middel van het netwerk en/of een (internet)verbinding;
e) remote correctief onderhoud: het diagnostiseren en/of opheffen van aangemelde storingen door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de Apparatuur danwel middels het netwerk en/of een (internet)verbinding;
f) helpdesk ondersteuning: het geven van adviezen door middel van telecommunicatie-voorzieningen om storingen op te heffen;
g) stand-by service: beschikbaarheid van een service-engineer van maandag tot en met vrijdag buiten de kantooruren gedurende een nader overeen te komen periode tegen een nader overeengekomen tarief. Gedurende deze periode is een service-engineer telefonisch bereikbaar en indien nodig ter plaatse;
h) preventief onderhoud buiten kantooruren: indien overeengekomen de beschikbaarheid van een service-engineer voor preventief onderhoud van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 08.30 uur tot 17.00 uur tegen een nader overgekomen tarief. Deze servicedienst is beschikbaar voor hoogvolume reprodiensten zoals datacentra, repro-afdelingen, mailingbedrijven, copyshop en/of vergelijkbare gebruikers en betreft uitsluitend de voor dit doel ingezette apparatuur en niet voor kantoorapparatuur.
Het preventief en correctief onderhoud heeft uitsluitend betrekking op de mechanische en elektrische onderdelen van de Apparatuur en niet op Programmatuur en Afdruksupplies.
Onder storing wordt hier verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Konica Minolta schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de Apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond. Het onderhoud van Apparatuur omvat geen modificaties of verbeteringen.
5.1.2 Vervangen onderdelen zijn, ter keuze van Konica Minolta, nieuw dan wel gebruikt, gereviseerd of gelijkwaardig aan de te vervangen onderdelen. Vervangen onderdelen worden eigendom van Konica Minolta.
5.1.3 Onder onderhoud wordt niet verstaan: het installeren of verwijderen van Verbruiksmaterialen en het vervangen van Verbruiksmaterialen en Accessoires.
5.1.4 Tenzij anders is overeengekomen, is Cliënt niet bevoegd door Konica Minolta geleverde zaken aan te sluiten. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het aansluiten voortvloeien, zijn voor rekening van Cliënt.
5.1.5 Indien het naar het oordeel van Konica Minolta voor het onderhoud van de Zaak nodig is dat de verbindingen van de Apparatuur met andere systemen of Apparatuur worden getest, zal Cliënt deze andere systemen of Apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Konica Minolta stellen.
5.1.6 Cliënt dient Konica Minolta terstond te waarschuwen, wanneer de apparatuur defect is en/of niet meer naar behoren functioneert. Cliënt dient maatregelen te nemen om eventuele gevolg- en/of andere schade met betrekking tot de Apparatuur te voorkomen.
5.1.7 Indien is overeengekomen dat de communicatie tussen de Apparatuur en het remote diagnostics systeem van Konica Minolta plaatsvindt door gebruik te maken van de toegang naar internet, met gebruik van de internet toegang voorzieningen van Client, en/of via IT netwerk infrastructuur van Client, dan verplicht Client zich de hiervoor noodzakelijke verbindingen en/of netwerkprotocollen beschikbaar en in stand te houden te houden gedurende de overeenkomst.
5.1.8 Kosten die voorvloeien uit het niet meer mogelijk zijn van communicatie tussen de Apparatuur en het remote diagnostics systeem van Konica Minolta ten gevolge van wijzigingen in de IT netwerk infrastructuur van Client, zijn voor rekening van Client. In voorkomend geval kan Konica Minolta de communicatie tussen de Apparatuur en het remote diagnostics systeem van Konica Minolta herstellen door gebruikte maken van eigen Konica Minolta voorzieningen. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden voor Client.
5.1.9 Client is verantwoordelijk voor het in standhouden van een beveiligde internetverbinding tussen de geleverde Apparatuur en de server.
 

5.2 Werkzaamheden

5.2.1 De werkzaamheden worden in de volgende vormen verleend:
 On-site: werkzaamheden op de met Cliënt overeengekomen locatie na melding van Cliënt. Afwijkingen omtrent de locatie dienen tijdig bij Konica Minolta bekend te worden gemaakt;
 Remote diagnostics: werkzaamheden middels telecommunicatie-apparatuur. Cliënt zal de daartoe benodigde medewerking verlenen en het netwerk en/of de (internet)verbinding ter beschikking stellen. Konica Minolta is niet verantwoordelijk voor transmissiefouten, indien Konica Minolta op het ontstaan ervan geen invloed had kunnen uitoefenen.
5.2.2 Van een storingsmelding is sprake nadat deze in het geautomatiseerde verwerkingssysteem van Konica Minolta volledig is vastgelegd. Na de melding inventariseert de helpdesk de storing en onderneemt de benodigde actie:
 het telefonisch oplossen van het probleem middels het assisteren van de keyoperator;
 een service engineer voor een bezoek inplannen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt de responsetijd, onvoorziene omstandigheden uitgezonderd, tussen acht – en vierentwintig werkuren. Konica Minolta bepaalt naar aard en gebruik van het product de frequentie en vorm van de werkzaamheden.
5.2.3 Werkzaamheden vinden alleen tijdens werkuren plaats. Indien de werkzaamheden zijn aangevangen en Konica Minolta deze buiten werkuren wenst voort te zetten, worden geen extra kosten in rekening gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten werkuren worden voortgezet. Wanneer Cliënt hier niet mee akkoord gaat, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten, (waaronder onder meer voorrijkosten) afzonderlijk aan Cliënt in rekening gebracht.
5.2.4 Indien Konica Minolta op verzoek van Cliënt werkzaamheden buiten werkuren verricht, wordt door Konica Minolta aan Cliënt het alsdan geldende uurtarief op werkdagen met 100% en tijdens de nacht, het weekend en/of op feestdagen met 200% toeslag in rekening gebracht, ook al heeft Cliënt voor die werkzaamheden een onderhoudsovereenkomst afgesloten.
5.2.5 Indien Konica Minolta om wat voor reden dan ook geen werkzaamheden kan verrichten op het door Cliënt aangegeven adres of tijdstip zal Konica Minolta de daarbij behorende voorrijkosten aan de Cliënt in rekening brengen.
 

5.3 Facturering onderhoudsovereenkomsten

5.3.1 Konica Minolta zal Cliënt het overeengekomen bedrag voor service en onderhoud omstreeks de eerste dag van de maand incasseren. Eventuele meerkosten zullen aan het eind van de maand worden geïncasseerd.
5.3.2 De bedragen en alle hiermee samenhangende kosten zullen worden geïncasseerd door middel van een automatisch incasso. Cliënt machtigt Konica Minolta daartoe middels invulling van de automatische incasso conform SEPA-regelgeving. Indien Cliënt geen automatische incasso toestaat of deze machtiging intrekt, zal het factuurbedrag met € 12,- worden verhoogd.
5.3.3 Konica Minolta zal voorafgaand aan een incasso per e-mail een Prenotificatie versturen; de incasso vindt plaats op de dag genoemd in de Prenotificatie, zijnde zeven dagen.
5.3.4 Indien de gegevens niet bekend zijn, bijvoorbeeld omdat de (internet)verbinding niet correct in stand werd gehouden, is Konica Minolta gerechtigd te factureren op basis van de bekende (historische) gegevens.
 

5.4 Tussentijds beëindiging

5.4.1 In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is Konica Minolta gerechtigd over de nog resterende contractperiode een afkoopsom in rekening te brengen. De afkoopsom is opgebouwd uit een berekening van de nog resterende termijnbedragen met een minimum van drie termijnen. In geval de termijnbedragen mede zijn gebaseerd op een bepaald aantal Tellertikken zal de afkoopsom worden vermeerderd met het overeengekomen aantal Tellertikken van de nog resterende termijnen; bij het ontbreken van een bepaald aantal Tellertikken zal Konica Minolta de eindafrekening baseren op het gemiddeld aantal Tellertikken per maand.
5.4.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst vindt geen restitutie plaats van gefactureerde en betaalde contractgelden.
 

5.5 Algemene uitsluitingen

5.5.1 Werkzaamheden wegens onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van apparatuur, daaronder mede te verstaan het niet volgen van de aanwijzingen van Konica Minolta en/of het overschrijding van de door de fabrikant afgegeven limieten voor de betreffende Zaak, en/of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften, en/of gebruik op een andere wijze dan het voorziene normaal gebruik of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in telecommunicatievoorzieningen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van Apparatuur, Programmatuur of materialen welke niet uitdrukkelijk onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de onderhoudsverplichtingen en onderhoudsovereenkomst van Konica Minolta en zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.
 

5.6 Onderhoudstarief

5.6.1 In het geval geen onderhoudsovereenkomst is gesloten, kunnen de onder 5.1.1 bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd en wordt een onderhoudstarief berekend dat is samengesteld uit:
a) het aantal gewerkte uren en/of aan Cliënt toe te rekenen wachttijd (naar boven afgerond op hele uren) met een minimum van een ½ uur;
b) de onderdelen;
c) een vergoeding voor voorrijkosten;
d) de Afdruksupplies;
e) de Verbruiksmaterialen;
f) de Accessoires;
g) kosten die niet onder de garantie vallen;
h) een toeslag voor werkzaamheden buiten de kantooruren zoals bedoeld in art. 5.2.4;
i) een toeslag voor onder 5.1.1g en 5.1.1h genoemde diensten;
j) de kosten voor remote werkzaamheden, ook indien hiervoor geen service-bon is getekend
k) de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden en de kosten van het onderhoud buiten Nederland.


 

51. Voorwaarden Service Garant Polis


De in deze voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen in hoofdstuk 1, de bepalingen inzake Verkoop van apparatuur en/of andere zaken in hoofdstuk 2, danwel in geval van huur de huurvoorwaarden in hoofdstuk 3, van toepassing indien Konica Minolta Onderhoud verleent en Cliënt een Service Garant Polis heeft afgesloten. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Onderhoudsvoorwaarden hoofdstuk 5.
 

51.1 Looptijd Service Garant Polis (SGP)

51.1.1 De SGP heeft vanaf leverdatum een looptijd van vijf jaar voor nieuwe apparatuur. Op gebruikte apparatuur bedraagt de looptijd één jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
51.1.2 De SGP overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend met twaalf maanden verlengd, tenzij Cliënt of Konica Minolta voor het einde van de overeengekomen periode de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
51.1.3 Onder verwijzing naar art. 51.1.1 en in afwijking van art. 51.1.2 is Konica Minolta gerechtigd de SGP overeenkomst na 72 maanden op elk moment eenzijdig op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 

51.2 Opbouw onderhoudstarief bij SGP

51.2.1 Een van de volgende prijscategorieën wordt overeengekomen bij afgifte van een SGP:
a) Prijs per minimaal af te nemen aantal Tellertikken per maand: een bedrag per een van tevoren bepaalde termijn, vooraf te betalen gedurende de contractperiode, gebaseerd op een minimaal af te nemen aantal Tellertikken per die termijn. Indien het aantal Tellertikken groter is dan het vooraf bepaalde minimum, wordt het verschil achteraf gefactureerd tegen het overeengekomen
“meerafdrukken”-tarief per Tellertik per overeengekomen periode. Cliënt heeft geen recht op creditering voor niet gemaakte Tellertikken;
b) Losse Tellertikprijs: een prijs per Tellertik, waarbij het maandelijkse aantal Tellertikken achteraf middels tellerstandopgave per overeengekomen periode gefactureerd wordt.
51.2.2 De Tellertikprijs voor printers en multifunctionele copiers is gebaseerd op een gemiddeld totaal aan afdrukken formaat A4 per eenheid toner; het formaat A3 wordt berekend als twee maal het formaat A4. Dit totaalgemiddelde is verstrekt door de desbetreffende tonerfabrikant. Een sterk afwijkend totaal aan afdrukken per tonereenheid bij Cliënt zal additioneel bij Cliënt in rekening worden gebracht.
Inzake de SGP is de Cliënt gehouden vóór de vijfde dag van de maand Konica Minolta de tellerstanden op te geven vermeldende de laatste tellerstand van de voorafgaande maand. Cliënt kan hiervoor gebruikt maken van de internetsite “tellerstandregistratie” (http://www.konicaminolta.nl/tellerstanden).
Indien Cliënt niet tijdig opgave heeft gedaan van de tellerstand, zal door Konica Minolta worden afgerekend middels een schatting op basis van de laatst bekende tellerstand.
51.2.3 Het voorgaande artikel is niet van toepassing indien is overeengekomen dat Konica Minolta de tellerstanden door middel van een aan de Zaak gekoppelde telecommunicatievoorziening zal uitlezen, in welk geval Cliënt gehouden is deze telecommunicatievoorziening (internetverbinding) in stand te houden en niet gerechtigd is deze zonder overleg met Konica Minolta te onderbreken. Kosten voortvloeiende uit de onderbreking, anders dan tengevolge van een storing, zullen in voorkomende gevallen aan Cliënt worden doorberekend. In geval van onderbreking is Cliënt verplicht alsnog een tellerstand aan Konica Minolta door te geven zoals bedoeld in voorgaande bepaling 51.2.2.
51.2.4 Indien de machine is uitgerust met een scanoptie, zal, tenzij anders overeengekomen, voor iedere scan boven de 50% van het overeengekomen Afdrukvolume een scanprijs in rekening worden gebracht. Indien geen volume is overeengekomen, heeft Konica Minolta het recht het werkelijk gemaakte scans in rekening te brengen. De scanprijs is afhankelijk van het type machine en de Tellertikprijs. De afrekenperiode voor scans is gelijk aan de volgens 51.2.1 overeengekomen afrekenperiode.
51.2.5 Een opzegging of een aanzegging ingevolge deze voorwaarden geschiedt door middel van een aangetekende brief onder vermelding van het type machine, het bijbehorende machine- c.q. serienummer en de actuele tellerstand.
51.2.6 Konica Minolta heeft het recht administratiekosten in rekening te brengen indien Konica Minolta tellerstanden heeft moeten schatten en/of facturen heeft moeten wijzigen ten gevolge van een ommissie van Cliënt.
 

51.3 Inbegrepen bij een SGP

51.3.1 Alle SGP tarieven betreffende printers en multifunctionele copiers zijn inclusief een bedrag ter bevoorschotting van Afdruksupplies, inclusief de in art. 5.1.1a t/m 5.1.1f genoemde werkzaamheden. Daarbij zijn de kosten als bedoeld in art. 5.6.1a t/m 5.6.1d inbegrepen, met uitzondering van de aan de klant toe te rekenen wachttijden.
 

51.4 Niet inbegrepen bij een SGP

51.4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door Konica Minolta opgegeven tarieven voor een SGP exclusief de kosten als bedoeld in art. 5.6.1e(met uitzondering van de Afdruksupplies) t/m 5.6.1k en exclusief de kosten van lampen en glaswerk.
51.4.2 De Cliënt is bij beëindiging van de Overeenkomst gebonden aan het betalen van de restantwaarde voor de zich nog in de Apparatuur bevindende Afdruksupplies.


 

52. Voorwaarden Service & Support overeenkomst

De in deze voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen in hoofdstuk 1, de bepalingen inzake Verkoop van apparatuur en/of andere zaken in hoofdstuk 2, danwel in geval van huur de huurvoorwaarden in hoofdstuk 3, van toepassing indien Konica Minolta Onderhoud verleent en Cliënt een Service & Support overeenkomst heeft afgesloten. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Onderhoudsvoorwaarden hoofdstuk 5.
 

52.1 Looptijd Service & Support overeenkomst (S&S)

52.1.1 De Service en Support overeenkomst (S&S) is een overeenkomst, welke een duur heeft van maximaal drie jaar voor nieuwe apparatuur of een duur van één jaar voor gebruikte apparatuur, tenzij anders is overeengekomen.
 

52.2 Opbouw onderhoudstarief S&S overeenkomst

52.2.1 In geval een S&S overeenkomst is afgesloten wordt een onderhoudstarief berekend: een bedrag, vooraf periodiek te betalen gedurende de contractperiode onafhankelijk van het aantal Tellertikken.
 

52.3 Inbegrepen bij een S&S overeenkomst

52.3.1 Indien een S&S overeenkomst is overeengekomen zijn de kosten als bedoeld in art. 5.6.1a t/m 5.6.1c inbegrepen.
 

52.4 Niet inbegrepen bij een S&S overeenkomst

52.4.1 Indien een S&S overeenkomst is overeengekomen zijn de kosten als bedoeld in art. 5.6.1d t/m 5.6.1k niet in het onderhoudstarief inbegrepen. Evenmin de kosten van lampen, glaswerk.61. Voorwaarden voor gebruik en onderhoud van Programmatuur.

De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van Programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle door (toe-)leverancier ter beschikking gestelde Programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op Programmatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op een voor zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door leverancier te verstrekken nieuwe versies.
 

61.1 Gebruiksrecht

61.1.1 Konica Minolta verleent afnemer het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Op het gebruiksrecht zijn mede van toepassing de door de fabrikant en licentiegevers (ook wel toeleverancier) daarop van toepassing verklaarde voorwaarden, welke in de begeleidende documentatie (of op verpakking) zijn vermeld.. Ingeval de overeengekomen Programmatuur wordt geleverd als onscheidbaar onderdeel van een pakket dat tevens andere, niet overeengekomen Programmatuur bevat, strekt het gebruiksrecht van Cliënt zich uitdrukkelijk tot de overeengekomen Programmatuur voor de duur van de overeenkomst. Het gebruiksrecht kan in overleg worden verlengd, een en ander met inachtneming van de voorwaarden van de fabrikant en licentiegever. De kosten hiervoor zullen bij Cliënt in rekening worden gebracht.
61.1.2 De Programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen geldt de verwerkingseenheid van afnemer waarop de Programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de Programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht heeft slechts betrekking op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
61.1.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de Programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de Programmatuur uitsluitend ten behoeve van Cliënt gebruikt. Cliënt zal de Programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). Konica Minolta is nimmer verplicht de broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Cliënt ter beschikking te stellen.
61.1.4 Cliënt mag voor beveiligingsdoeleinden zelf één kopie van de Programmatuur maken, doch uitsluitend voor eigen gebruik en mits merken en auteursrechtaanduidingen niet worden gewijzigd. Cliënt mag het vervaardigen van kopieën niet laten uitvoeren door derden. Aanduidingen van eigendoms- en auteursrechten mogen niet worden verwijderd. Ten aanzien van kopieën van de Programmatuur gelden de gebruiksbeperkingen van het in deze voorwaarden en in de licentievoorwaarden bepaalde betreffende intellectuele eigendom en gebruiksrecht.
61.1.5 Konica Minolta, dan wel haar toeleverancier, is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur welke niet mogen worden verwijderd of ontweken.
61.1.6 Cliënt is niet bevoegd Programmatuur te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.
61.1.7 Het gebruiksrecht eindigt in ieder geval wanneer op de Programmatuur beslag wordt gelegd en indien de overeenkomst (eindigt of) wordt beëindigd.
61.1.8 Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht van de Programmatuur zal Cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Programmatuur aan Konica Minolta retourneren.
61.1.9 Alle gevolgen van het gebruik door Cliënt van de door Konica Minolta ter beschikking gestelde Programmatuur zijn voor rekening en risico van Cliënt. Cliënt is verantwoordelijk voor de controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 

61.2 Aflevering, Installatie en acceptatie

61.2.1 Konica Minolta zal de Programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Cliënt afleveren en, indien een door Konica Minolta uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de Programmatuur bij Cliënt installeren.
61.2.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in hoofdstuk 6 artikel 6.2.2 tot en met artikel 6.2.7 van toepassing.
61.2.3 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Cliënt de Programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Konica Minolta ingevolge de garantie van artikel 61.3.
 

61.3 Garantie

61.3.1 Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Konica Minolta naar beste vermogen eventuele fouten in de Programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Konica Minolta zijn gemeld. Konica Minolta garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbreking zal werken of dat alle fouten en andere gebreken zullen worden verbeterd. Het herstel zal zonder kosten worden uitgevoerd, tenzij de Programmatuur in opdracht van Cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Konica Minolta zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Konica Minolta kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan Konica Minolta toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Konica Minolta wijzigingen in de Programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.
61.3.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Konica Minolta te bepalen locatie. Konica Minolta is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen.
61.3.3 Na afloop van de in artikel 61.3 bedoelde garantieperiode is Konica Minolta niet verplicht fouten of andere gebreken te herstellen, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten die zodanig herstel omvat.
 

61.4 Onderhoud

61.4.1 Indien voor de Programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de Programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Konica Minolta geconstateerde fouten in de Programmatuur gedetailleerd aan Konica Minolta melden. Na ontvangst van de melding zal Konica Minolta naar beste vermogen trachten fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere versies van de Programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Konica Minolta te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Konica Minolta is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel via programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen. Alle werkzaamheden zullen door Konica Minolta worden verricht binnen haar normale werktijden.
61.4.2 Cliënt is verplicht om vóór aanvang van de werkzaamheden een adequate back-up van het systeem te maken of, indien zulks vanwege een storing niet mogelijk is, de Konica Minolta medewerker die ter plaatse komt voor uitvoering van werkzaamheden onverwijld en uitdrukkelijk vóór aanvang van de werkzaamheden te melden dat geen back-up kon worden gemaakt. Konica Minolta is nimmer aansprakelijk voor het verlies van gegevens in welke vorm dan ook.
61.4.3 Konica Minolta kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake
is van gebruikersfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Konica Minolta toe te rekenen oorzaken of indien de Programmatuur door anderen dan Konica Minolta is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
61.4.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Konica Minolta bij het beschikbaar komen van verbeterde versies (patches en updates) van de Programmatuur, bedoeld voor het opheffen van fouten, deze kosteloos aan Cliënt ter beschikking stellen. De installatie en eventuele conversie werkzaamheden zijn niet in het onderhoud inbegrepen en zullen in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven. Konica Minolta bepaalt de wijze van beschikbaarstelling. Cliënt dient deze verbeterde versie onverwijld te installeren. Konica Minolta is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien het wenselijk is te assisteren bij de installatie. Konica Minolta zal na het uitbrengen van een verbeterde versie geen fouten meer herstellen in de oude versie, noch is zij verplicht tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies (upgrades) kan Konica Minolta van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Konica Minolta aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
61.4.5 Indien Cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de Programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Konica Minolta is aangegaan, kan Konica Minolta door Cliënt niet verplicht worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
61.4.6 Konica Minolta verricht geen onderhoud op Programmatuur op locatie van de Cliënt, indien zij haar werkzaamheden door middel van telecommunicatie kan verrichten. Cliënt is gehouden medewerking aan Konica Minolta te verlenen. Indien Cliënt desondanks verlangt dat Konica Minolta toch ter plaatse de werkzaamheden uitvoert, zullen de hiermee gemoeide kosten tegen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.
 

61.5 Programmatuur van toeleveranciers

61.5.1 Indien en voor zover Konica Minolta Programmatuur van derden aan Cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits dit door Konica Minolta schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die Programmatuur de voorwaarden van die derden tevens van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Konica Minolta zal deze voorwaarden aan Cliënt beschikbaar stellen. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en Konica Minolta geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, blijven de aan de overeenkomst verbonden overige voorwaarden van Konica Minolta van kracht.
 

 

6. Voorwaarden voor de ontwikkeling van Programmatuur.

De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van Programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening", van toepassing indien Konica Minolta in opdracht van Cliënt Programmatuur ontwikkelt. Op deze Programmatuur is ook hoofdstuk 6.1 "Gebruik en onderhoud van Programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op Programmatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.

6.1 Ontwikkeling Programmatuur

6.1.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke Programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Konica Minolta zal de ontwikkeling van de Programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan Cliënt instaat. Konica Minolta is gerechtigd de ontwikkeling van Programmatuur uit te besteden.
6.1.2 Konica Minolta is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en volledigheid van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
6.1.3 Cliënt verkrijgt het recht tot gebruik van de Programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Cliënt is niet gerechtigd wijzigingen in de Programmatuur aan te brengen, in welk geval de aansprakelijkheid, garantie en de onderhoudsplicht van Konica Minolta vervalt.

6.2 Aflevering, Installatie en acceptatie

6.2.1 Konica Minolta zal de te ontwikkelen Programmatuur aan Cliënt conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren. Installatie geschiedt slechts indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
6.2.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Konica Minolta uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode zal Cliënt de Programmatuur niet voor productieve of operationele doeleinden gebruiken.
6.2.3 De Programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Konica Minolta uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c) indien Konica Minolta voor het einde van de testperiode een testrapport ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld. In afwijking van het voorgaande zal de
Programmatuur, indien Cliënt daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
6.2.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat in de Programmatuur fouten de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Cliënt Konica Minolta hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
6.2.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Programmatuur fouten bevat, zal Cliënt Konica Minolta uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een gedetailleerd schriftelijk testrapport over de fouten informeren. Konica Minolta zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Konica Minolta gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen.
6.2.6 Acceptatie van de Programmatuur kan niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen overeengekomen specificaties en voorts niet wegens kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Konica Minolta om kleine fouten in het kader van de garantieregeling te herstellen.
6.2.7 Indien de Programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, blijft de niet-acceptatie van een behaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel in stand.


  

5. Onderhoudsvoorwaarden

De in deze voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen in hoofdstuk 1, de bepalingen inzake Verkoop van apparatuur en/of andere zaken in hoofdstuk 2, dan wel in geval van huur de huurvoorwaarden in hoofdstuk 3, van toepassing indien Konica Minolta Onderhoud verleent.

5.1 Onderhoudsvormen

5.1.1 Onder onderhoud wordt uitsluitend verstaan: werkzaamheden aan de door Cliënt opgegeven en door Konica Minolta geleverde Apparatuur op de volgende wijze:
a) preventief onderhoud: de door Konica Minolta ter voorkoming van de storingen noodzakelijk geachte inspectie en het afstellen van de apparatuur;
b) correctief onderhoud: het herstellen van storingen en het vervangen van onderdelen;
c) modificatie: het aanbrengen van de door Konica Minolta noodzakelijk geachte betrouwbaarheids- en/of performanceverbeteringen uitsluitend in de vorm van het installeren van nieuwe versies (patch of update) van de standaardprogrammatuur of van mechanische- of elektrische onderdelen;
d) remote preventief onderhoud: de door Konica Minolta ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte controle en afstelling door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de Apparatuur of door middel van het netwerk en/of een (internet)verbinding; e) remote correctief onderhoud: het diagnostiseren en/of opheffen van aangemelde storingen door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de Apparatuur danwel middels het netwerk en/of een (internet)verbinding;
f) helpdesk ondersteuning: het geven van adviezen door middel van telecommunicatie-voorzieningen om storingen op te heffen;
g) stand-by service: beschikbaarheid van een service-engineer van maandag tot en met vrijdag buiten de kantooruren gedurende een nader overeen te komen periode tegen een nader overeengekomen tarief.
Gedurende deze periode is een service-engineer telefonisch bereikbaar en indien nodig ter plaatse;
h) preventief onderhoud buiten kantooruren: indien overeengekomen de beschikbaarheid van een service-engineer voor preventief onderhoud van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 08.30 uur tot 17.00 uur tegen een nader overgekomen tarief. Deze servicedienst is beschikbaar voor hoogvolume reprodiensten zoals datacentra, repro-afdelingen, mailingbedrijven, copyshop en/of vergelijkbare gebruikers en betreft uitsluitend de voor dit doel ingezette apparatuur en niet voor kantoorapparatuur.
Het preventief en correctief onderhoud heeft uitsluitend betrekking op de mechanische en elektrische onderdelen van de Apparatuur en niet op Programmatuur en Afdruksupplies.
Onder storing wordt hier verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Konica Minolta schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de Apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond. Het onderhoud van Apparatuur omvat geen modificaties of verbeteringen.
5.1.2 Vervangen onderdelen zijn, ter keuze van Konica Minolta, nieuw dan wel gebruikt, gereviseerd of gelijkwaardig aan de te vervangen onderdelen. Vervangen onderdelen worden eigendom van Konica Minolta.
5.1.3 Onder onderhoud wordt niet verstaan: het installeren of verwijderen van Verbruiksmaterialen en het vervangen van Verbruiksmaterialen en Accessoires.
5.1.4 Tenzij anders is overeengekomen, is Cliënt niet bevoegd door Konica Minolta geleverde zaken aan te sluiten. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het aansluiten voortvloeien, zijn voor rekening van Cliënt.
5.1.5 Indien het naar het oordeel van Konica Minolta voor het onderhoud van de Zaak nodig is dat de verbindingen van de Apparatuur met andere systemen of Apparatuur worden getest, zal Cliënt deze andere systemen of Apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Konica Minolta stellen.
5.1.6 Cliënt dient Konica Minolta terstond te waarschuwen, wanneer de apparatuur defect is en/of niet meer naar behoren functioneert. Cliënt dient maatregelen te nemen om eventuele gevolg- en/of andere schade met betrekking tot de Apparatuur te voorkomen.
5.1.7 Indien is overeengekomen dat de communicatie tussen de Apparatuur en het remote diagnostics systeem van Konica Minolta plaatsvindt door gebruik te maken van de toegang naar internet, met gebruik van de internet toegang voorzieningen van Client, en/of via IT netwerk infrastructuur van Client, dan verplicht Client zich de hiervoor noodzakelijke verbindingen en/of netwerkprotocollen beschikbaar en in stand te houden te houden gedurende de overeenkomst.
5.1.8 Kosten die voorvloeien uit het niet meer mogelijk zijn van communicatie tussen de Apparatuur en het remote diagnostics systeem van Konica Minolta ten gevolge van wijzigingen in de IT netwerk infrastructuur van Client, zijn voor rekening van Client. In voorkomend geval kan Konica Minolta de communicatie tussen de Apparatuur en het remote diagnostics systeem van Konica Minolta herstellen door gebruikte maken van eigen Konica Minolta voorzieningen. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden voor Client.
5.1.9 Client is verantwoordelijk voor het in standhouden van een beveiligde internetverbinding tussen de geleverde Apparatuur en de server.

5.2 Werkzaamheden

5.2.1 De werkzaamheden worden in de volgende vormen verleend:
• On-site: werkzaamheden op de met Cliënt overeengekomen locatie na melding van Cliënt. Afwijkingen omtrent de locatie dienen tijdig bij Konica Minolta bekend te worden gemaakt;
• Remote diagnostics: werkzaamheden middels telecommunicatie-apparatuur. Cliënt zal de daartoe benodigde medewerking verlenen en het netwerk en/of de (internet)verbinding ter beschikking stellen. Konica Minolta is niet verantwoordelijk voor transmissiefouten, indien Konica Minolta op het ontstaan ervan geen invloed had kunnen uitoefenen.
5.2.2 Van een storingsmelding is sprake nadat deze in het geautomatiseerde verwerkingssysteem van Konica Minolta volledig is vastgelegd. Na de melding inventariseert de helpdesk de storing en onderneemt de benodigde actie:
• het telefonisch oplossen van het probleem middels het assisteren van de keyoperator;
• een service engineer voor een bezoek inplannen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt de responsetijd, onvoorziene omstandigheden uitgezonderd, tussen acht – en vierentwintig werkuren. Konica Minolta bepaalt naar aard en gebruik van het product de frequentie en vorm van de werkzaamheden.
5.2.3 Werkzaamheden vinden alleen tijdens werkuren plaats. Indien de werkzaamheden zijn aangevangen en
Konica Minolta deze buiten werkuren wenst voort te zetten, worden geen extra kosten in rekening gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten werkuren worden voortgezet. Wanneer Cliënt hier niet mee akkoord gaat, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten, (waaronder onder meer voorrijkosten) afzonderlijk aan Cliënt in rekening gebracht.
5.2.4 Indien Konica Minolta op verzoek van Cliënt werkzaamheden buiten werkuren verricht, wordt door Konica Minolta aan Cliënt het alsdan geldende uurtarief op werkdagen met 100% en tijdens de nacht, het weekend en/of op feestdagen met 200% toeslag in rekening gebracht, ook al heeft Cliënt voor die werkzaamheden een onderhoudsovereenkomst afgesloten.
5.2.5 Indien Konica Minolta om wat voor reden dan ook geen werkzaamheden kan verrichten op het door Cliënt aangegeven adres of tijdstip zal Konica Minolta de daarbij behorende voorrijkosten aan de Cliënt in rekening brengen.

5.3 Facturering onderhoudsovereenkomsten

5.3.1 Konica Minolta zal Cliënt het overeengekomen bedrag voor service en onderhoud omstreeks de eerste dag van de maand incasseren. Eventuele meerkosten zullen aan het eind van de maand worden geïncasseerd.
5.3.2 De bedragen en alle hiermee samenhangende kosten zullen worden geïncasseerd door middel van een automatisch incasso. Cliënt machtigt Konica Minolta daartoe middels invulling van de automatische incasso conform SEPA-regelgeving. Indien Cliënt geen automatische incasso toestaat of deze machtiging intrekt, zal het factuurbedrag met € 12,- worden verhoogd.
5.3.3 Konica Minolta zal voorafgaand aan een incasso per e-mail een Prenotificatie versturen; de incasso vindt plaats op de dag genoemd in de Prenotificatie, zijnde zeven dagen.
5.3.4 Indien de gegevens niet bekend zijn, bijvoorbeeld omdat de (internet)verbinding niet correct in stand werd gehouden, is Konica Minolta gerechtigd te factureren op basis van de bekende (historische) gegevens.
5.4 Tussentijds beëindiging
5.4.1 In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is Konica Minolta gerechtigd over de nog resterende contractperiode een afkoopsom in rekening te brengen. De afkoopsom is opgebouwd uit een berekening van de nog resterende termijnbedragen met een minimum van drie termijnen. In geval de termijnbedragen mede zijn gebaseerd op een bepaald aantal Tellertikken zal de afkoopsom worden vermeerderd met het overeengekomen aantal Tellertikken van de nog resterende termijnen; bij het ontbreken van een bepaald aantal Tellertikken zal Konica Minolta de eindafrekening baseren op het gemiddeld aantal Tellertikken per maand.
5.4.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst vindt geen restitutie plaats van gefactureerde en betaalde contractgelden.

5.5 Algemene uitsluitingen

5.5.1 Werkzaamheden wegens onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van apparatuur, daaronder mede te verstaan het niet volgen van de aanwijzingen van Konica Minolta en/of het overschrijding van de door de fabrikant afgegeven limieten voor de betreffende Zaak, en/of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften, en/of gebruik op een andere wijze dan het voorziene normaal gebruik of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in telecommunicatievoorzieningen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van Apparatuur, Programmatuur of materialen welke niet uitdrukkelijk onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de onderhoudsverplichtingen en
onderhoudsovereenkomst van Konica Minolta en zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.

5.6 Onderhoudstarief

5.6.1 In het geval geen onderhoudsovereenkomst is gesloten, kunnen de onder 5.1.1 bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd en wordt een onderhoudstarief berekend dat is samengesteld uit:
a) het aantal gewerkte uren en/of aan Cliënt toe te rekenen wachttijd (naar boven afgerond op hele uren) met een minimum van een ½ uur;
b) de onderdelen;
c) een vergoeding voor voorrijkosten;
d) de Afdruksupplies;
e) de Verbruiksmaterialen;
f) de Accessoires;
g) kosten die niet onder de garantie vallen;
h) een toeslag voor werkzaamheden buiten de kantooruren zoals bedoeld in art. 5.2.4;
i) een toeslag voor onder 5.1.1g en 5.1.1h genoemde diensten;
j) de kosten voor remote werkzaamheden, ook indien hiervoor geen service-bon is getekend
k) de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden en de kosten van het onderhoud buiten Nederland.