Huurvoorwaarden Konica Minolta Business Solutions Nederland BV


Toepasselijkheid - definities
1.1 Deze Huurvoorwaarden ("Voorwaarden") maken deel uit van de huurovereenkomst ("Huurovereenkomst") op grond waarvan Konica Minolta Business Solutions Nederland BV (“Konica Minolta”) één of meer zaken of andere goederen (”Product” of "Object”), omschreven in (een bijlage bij) de Huurovereenkomst, verhuurt aan de in de Huurovereenkomst aangeduide huurder ("Huurder").
1.2 Het Object kan mede of uitsluitend bestaan uit software, waaronder wordt verstaan: applicatieprogrammatuur voor informatieverwerking en/of communicatie, alsmede kopieën van die applicatieprogrammatuur. Een verwijzing in de Huurovereenkomst of de Voorwaarden naar "Object" houdt derhalve mede in de verwijzing naar software, indien de Huurovereenkomst (mede) betrekking heeft op software.
1.3 Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de Huurovereenkomst en een bepaling van de Voorwaarden, gaat de bepaling van de Huurovereenkomst voor. Een wijziging van de Huurovereenkomst is alleen dan bindend wanneer de wijziging op schrift is gesteld en partijen schriftelijk hebben verklaard daarmee in te stemmen
2 Aflevering en acceptatie
2.1 Alle kosten samenhangende met het transport, de aflevering, de installatie en retourname van het Object zijn voor rekening van Huurder.
2.2 Huurder is gehouden alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de aflevering van het Object in gebruiksklare staat. Ten bewijze van de aflevering van het Object compleet, gebruiksklaar, in deugdelijke staat en vrij van gebreken dient Huurder een aan Huurder door of namens Konica Minolta voorgelegd Acceptatiecertificaat, een pakbon, een vrachtbrief of een installatierapport te ondertekenen.
2.3 De geplande afleveringsdatum is niet meer dan een indicatie. Tenzij dit te wijten is aan de eigen schuld van Verhuurder, is Verhuurder niet aansprakelijk voor een eventuele vertraging of achterwege blijven van de aflevering van het Object noch voor eventuele schade die bij de aflevering van het Object mocht worden veroorzaakt. Indien de installatie, of andere afgesproken werkzaamheden, niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip of indien Huurder het tijdstip op laatste moment aanpast, worden de voorrijkosten en een deel van de geplande uren in rekening gebracht.
2.4 Huurder zal het Object bij aflevering namens Konica Minolta in ontvangst nemen en dit overeenkomstig de bepalingen van de Huurovereenkomst, houden voor Verhuurder als eigenares.
3 Looptijd van de Huurovereenkomst .
3.1 De Huur van het Object wordt aangegaan voor een vaste periode ("huurperiode") genoemd in de Huurovereenkomst. Tenzij anders is bepaald in de Huurovereenkomst, is de aanvangsdatum van de huurperiode steeds de eerste dag volgend op de kalendermaand waarin het Object door Huurder is geaccepteerd. Na ommekomst van de huurperiode wordt de huur automatisch onder dezelfde voorwaarden en tegen betaling van het huurbedrag voortgezet voor telkens een periode van twaalf (12) maanden ("verlengingsperiode") tenzij:
3.2 Huurder tenminste drie (3) maanden voor het einde van de huurperiode respectievelijk de verlengingsperiode schriftelijk aan Konica Minolta meedeelt, de huur niet te willen voortzetten of
3.3 Konica Minolta tenminste drie (3) maanden voor het einde van de huurperiode respectievelijk de verlengingsperiode schriftelijk aan Huurder meedeelt de huur niet te willen voortzetten.
3.4 Huurder doet hierbij afstand van het recht tot tussentijdse opzegging of ontbinding van de Huurovereenkomst op de grond dat het Object om enige reden niet functioneert of kan worden gebruikt of op de grond dat Konica Minolta of een andere persoon een verplichting jegens Huurder niet nakomt of niet kan nakomen. In geval Konica Minolta haar verplichting ten aanzien van het Object niet nakomt zal Huurder Konica Minolta onverwijld in kennis stellen om haar in staat te stellen de tekortkoming ongedaan te maken.
3.5 Indien partijen om andere redenen overeenkomen dat de overeenkomst tussentijds beëindigd kan worden, wordt de Beëindigingssom zoals beschreven in art 14.3 in rekening gebracht.
4 Eigendom van het Object
4.1 Het Object is eigendom van Konica Minolta. Partijen gaan ervan uit dat het Object roerend is. Huurder staat ervoor in dat dit op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerend zaak wordt verbonden, dat dit door natrekking, vermenging of zaaksvorming zijn zelfstandigheid verliest.
4.2 De juridische, economische en fiscale eigendom van het Object (niet zijnde software) berust bij Konica Minolta. Ten aanzien van software is Konica Minolta de economisch en fiscaal rechthebbende daarop. Tenzij anders is bepaald in de Huurovereenkomst, heeft Huurder geen rechten op het Object anders dan het recht tot gebruik van het Object overeenkomstig de bepalingen van de Huurovereenkomst overeenkomstig zijn bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de eventueel terzake geldende overheidsvoorschriften.
4.3 Konica Minolta heeft het recht het Object te allen tijde te (doen) inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op het Object ter inzage te verkrijgen. Huurder verplicht zich aan voormelde inspectie en inzage zijn medewerking te verlenen.
5 Gebruik
5.1 Voor zover niet anders is bepaald, mag het Object uitsluitend door Huurder ten behoeve van zijn beroep of bedrijf worden gebruikt op een locatie binnen Nederland. Het Object mag uitsluitend van de plaats van aflevering worden verwijderd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Konica Minolta. Een dergelijke verplaatsing geschiedt altijd voor rekening en risico van Huurder. De hier bedoelde toestemming zal door Konica Minolta niet op onredelijke gronden geweigerd worden indien de gevraagde verplaatsing verband houdt met verhuizing van Huurder binnen Nederland.
5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Konica Minolta, is Huurder niet bevoegd toevoegingen of aanpassingen aan het Object te (doen) verrichten of daaraan andere zaken aan te sluiten die niet zonder beschadiging van het Object kunnen worden verwijderd. Konica Minolta is niet verantwoordelijk voor gevolgen van aanpassingen of toevoegingen.
5.3 Huurder is nimmer bevoegd het Object te verkopen, over te dragen, te verpanden, in huurkoop te geven of anderszins te bezwaren of te vervreemden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Konica Minolta mag Huurder niet (i) het Object verhuren of aan derden in gebruik geven of (ii) zijn rechten uit de Huurovereenkomst overdragen of bezwaren. Indien een derde enig recht ten aanzien van het Object wil uitoefenen, dient Huurder Konica Minolta hiervan onmiddellijk mededeling doen en tevens de desbetreffende derde onverwijld van het eigendomsrecht van Konica Minolta in kennis te stellen.
6 Gebreken
6.1 De inhoud van het door Konica Minolta terzake het Object ontvangen ondertekende acceptatiecertificaat, pakbon, vrachtbrief of installatierapport bepaalt:
(i) de aanwezigheid van gebreken aan het Object bij het aangaan van de Huurovereenkomst en, (ii) de bekendheid van Konica Minolta met dergelijke gebreken.
Konica Minolta is jegens Huurder niet verplicht tot vergoeden van schade die direct of indirect voortvloeit uit gebreken aan het Object.
6.2 Huurder is niet bevoegd om kosten gemoeid met herstel van gebreken aan het Object en/of schade die voortvloeit uit gebreken aan het Object in mindering te brengen op hetgeen door Huurder aan Konica Minolta uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is of nog zal worden.
7 Risico en Verzekering
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, is Huurder verplicht voor eigen rekening bij solide verzekeraars te verzekeren en verzekerd te houden: (i) het object tegen verlies en beschadiging als gevolg van alle verzekerbare risico's en gebeurtenissen (zoals brand, diefstal, verduistering) voor een verzekerde som die niet lager is dan de vervangingskosten van het object en (ii) alle risico's van wettelijke aansprakelijkheid verband houdende met de eigendom, het bezit of gebruik van het object of veroorzaakt door het object ("aansprakelijkheidsverzekering"). Huurder machtigt Verhuurder hierbij onherroepelijk alle bedragen die onder een verzekeringsovereenkomst aan Huurder verschuldigd mochten worden, namens Huurder te innen en daarvoor kwijting te geven.
7.2 Indien Huurder de verplichting uit dit artikel niet nakomt, is Verhuurder bevoegd (maar niet verplicht) naar eigen inzicht en voor rekening van Huurder het object te verzekeren op naam van Verhuurder tegen alle door haar gewenste risico's. Huurder is in dat geval verplicht de kosten van deze verzekeringen te vergoeden tezamen met een administratievergoeding.
7.3 Bij verlies van of schade aan het Object of schade veroorzaakt door het Object moet Huurder Konica Minolta en de verzekeraar(s) daarvan terstond in kennis stellen.
7.4 Ook indien Huurder wegens eventuele ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van het Object, daarin of daaraan voorkomende gebreken, dan wel ten gevolge van beschadiging of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van het Object geheel of gedeeltelijk verhinderd mocht zijn van het Object gebruik te maken, blijft hij gehouden de huurtermijnen gedurende de gehele overeengekomen huurperiode te voldoen. Ook is Huurder niet gerechtigd om, ingeval het Object door enig toeval gedeeltelijk mocht vergaan, vermindering van de huurprijs of vernietiging van de Huurovereenkomst te vorderen.
7.5 Ingeval van beschadiging of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van het Object zal Konica Minolta in overleg met Huurder zorgdragen voor herstel c.q. gedeeltelijke vervanging.
8 Huurbedragen en andere vergoedingen.
8.1 Huurder is verplicht de voor de huur verschuldigde huurprijs in termijnen aan Konica Minolta op de betreffende vervaldag te voldoen. De vervaldag van de eerste huurtermijn is de aanvangsdatum van de huurperiode.
8.2 Voor de periode ("interim-periode") vanaf de dag dat het Object door Huurder is geaccepteerd tot de aanvangsdatum van de huurperiode, is Huurder aan Konica Minolta een vergoeding ("interim-vergoeding") verschuldigd die door Konica Minolta, met inachtneming van de duur van deze interim-periode, wordt vastgesteld op een proportioneel gedeelte van de eerste huurtermijn. De interim-vergoeding moet uiterlijk worden voldaan op de aanvangsdatum van de huurperiode.
8.3 Om het milieu te besparen zal Konica Minolta alle facturen per e-mail versturen. Indien huurder hier niet mee instemt wordt het factuurbedrag verhoogd met EUR 12,-.
8.4 Huurder is verplicht aan Konica Minolta een vergoeding te betalen voor elke administratieve dienst of andere handeling die Konica Minolta tijdens de looptijd van de Huurovereenkomst verricht. Huurder moet deze vergoedingen op eerste verzoek aan Konica Minolta voldoen. De tarieven zijn bij Konica Minolta opvraagbaar en worden op verzoek toegezonden.
8.5 Indien in de Huurovereenkomst een bedrag per click (of tellertik) is overeengekomen, wordt een afdruk of scan op A4-formaat bedoeld. In het geval gekopieerd wordt op A3-formaat, geldt de tellertik of de kopieprijs als tweemaal het formaat A4; voor banner printing geldt driemaal A4.
8.6 Wijzigingen in arbeidslonen of in overige kostprijs bepalende factoren, die zich meer dan twaalf maanden na het aangaan van de Huurovereenkomst voordoen, zullen door Konica Minolta mogen worden doorberekend. Ook in geval van de onderhoudsovereenkomst of contractbedragen waarin sprake is van door Huurder periodiek te betalen bedragen, geldt dat Konica Minolta gerechtigd is, tenzij anders wordt overeengekomen, door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
9 Belasting, kosten en andere vergoedingen.
9.1 De huurtermijnen, interim en andere door Huurder verschuldigde bedragen worden steeds vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW) tegen het van tijd tot tijd geldende tarief. Huurder moet de verschuldigde BTW aan Konica Minolta voldoen tezamen met, en op de vervaldag van, de huurtermijn, vergoeding of ander verschuldigd bedrag.
9.2 Alle belastingen, accijnzen, leges en andere heffingen ("belastingen") en kosten die op enig tijdstip verschuldigd zijn terzake van het Object of wegens aflevering, transport, installatie en gebruik van het Object, komen ten laste van Huurder die deze belastingen en kosten tijdig moet voldoen. Voor zover een belasting aan Konica Minolta wordt opgelegd of kosten door Konica Minolta zijn betaald, moet Huurder Konica Minolta terstond schadeloos stellen.
9.3 Ten laste van Huurder komen alle redelijk te maken kosten (daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand in en buiten rechte, deurwaarderskosten en andere incassokosten) die door of namens Konica Minolta worden gemaakt in verband met (i) de invordering van een krachtens de Huurovereenkomst door Huurder verschuldigd bedrag, (ii) de vordering tot nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst, (iii) een tekortkoming van Huurder onder de Huurovereenkomst, (iv) de uitoefening of waarborging van de rechten van Konica Minolta uit de Huurovereenkomst of op het Object tegenover derden en (v) de uitoefening of waarborging van de rechten van Konica Minolta uit in verband met de Huurovereenkomst verstrekte garanties en andere zekerheden. Huurder is verplicht al deze kosten op basis van volledige vergoeding onmiddellijk op het eerste verzoek aan Konica Minolta te voldoen. In geval van invordering van achterstallige huurtermijnen of andere bedragen, worden de ten laste van Huurder komende kosten vastgesteld op tenminste tien procent (10%) van het achterstallige bedrag.
9.4 Indien Huurder een uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet op de vervaldag betaalt, is Huurder aan Konica Minolta rente over dit bedrag verschuldigd vanaf de vervaldag van dit bedrag tot de dag van betaling tegen een tarief gelijk aan anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Huurder moet de verschuldigde rente terstond op eerste verzoek aan Konica Minolta betalen. Konica Minolta is echter bevoegd de inning van de verschuldigde rente op te schorten voor de duur van de huurperiode of een andere door Konica Minolta te bepalen periode, in welk geval de verschuldigde rente na het verstrijken van de huurperiode of andere periode op eerste verzoek aan Konica Minolta moet worden betaald.
10 Betaling
10.1 Huurder machtigt Konica Minolta de huurtermijnen en alle andere door hem verschuldigde bedragen (inclusief BTW) door middel van automatische incasso op de betreffende vervaldagen te innen ten laste van Huurders bankrekening in overeenstemming met de voorwaarden van de betreffende betalingsinstelling. Huurder zal hiervoor een SEPA mandaat tekenen. Konica Minolta zal voorafgaand aan een incasso per e-mail een prenotificatie versturen; de incasso vindt plaats op de dag genoemd in de prenotificatie, zijnde zeven dagen na de datum van de prenotificatie. Indien Huurder niet instemt met de automatische incasso van een verschuldigd bedrag, kan Huurder zijn bank opdracht geven de debitering ongedaan te maken. Indien Huurder aan Verhuurder geen volmacht heeft verleend voor automatische incasso van hetgeen uit hoofde van de Huurovereenkomst is verschuldigd, of indien een verleende incassovolmacht eindigt, wordt iedere aan de Huurder verstuurde factuur verhoogd met EUR 12,-. In dat geval geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
Indien een automatische incasso om welke reden dan ook wordt gestorneerd, heeft Konica Minolta het recht EUR 12,- in rekening te brengen.
10.2 Indien er een overdracht plaatsvindt als genoemd in art 19.3 geldt de eerste factuur die door de derde aan Huurder wordt verstuurd voor de huurtermijn, als bedoeld in art 19.3, tevens als notificatie richting Huurder als bedoeld in de SEPA regelgeving.
10.3 Huurder is niet bevoegd een aan Konica Minolta verschuldigd bedrag te verrekenen met, of de betaling daarvan op te schorten wegens, een (beweerdelijk) vordering uit welke hoofde ook op Konica Minolta, de leverancier of een andere persoon. Schade of gebreken aan het Object of de omstandigheid dat het gebruik van het Object om enige andere reden niet mogelijk is of niet is toegestaan krachtens enige wet, regeling of overeenkomst (zoals een licentieovereenkomst in geval van software), geven Huurder niet het recht zijn (betalings-)verplichtingen uit de Huurovereenkomst op te schorten. Voor zover Huurder op grond van de wet of overeenkomst een retentierecht terzake van het Object heeft, doet Huurder daarvan door het aangaan van de Huurovereenkomst onherroepelijk afstand.
10.4 Indien Konica Minolta op grond van de Huurovereenkomst of uit andere hoofde aan Huurder een bedrag is verschuldigd, is Konica Minolta bevoegd deze schuld te verrekenen met elk bedrag dat Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst of uit welke andere hoofde ook, al dan niet opeisbaar, aan Konica Minolta verschuldigd is of mocht worden.
11 Informatieplicht
11.1 Huurder is verplicht Konica Minolta terstond schriftelijk te informeren (i) indien op het Object beslag wordt gelegd of dreigt te worden gelegd of een derde afgifte van het Object vordert of (ii) indien de verklaring als bedoeld in artikel 14.1.19 wordt ingetrokken.
11.2 Huurder is verplicht Konica Minolta op eerste verzoek al die inlichtingen te verschaffen die Konica Minolta redelijkerwijs mocht verlangen in het kader van de uitvoering van de Huurovereenkomst.
12 Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid
12.1 Konica Minolta is niet jegens Huurder, Huurders werknemers of een andere persoon aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten van welke aard ook (daaronder mede begrepen bedrijfsschade, omzet en winstderving en verlies van gegevens), direct of indirect veroorzaakt door het (gebruik of onderhoud van het) Object, door het gemis van het gebruik of onderhoud van het Object of door schade aan of gebreken in het Object.
12.2 Uitsluitend voor het geval dat Konica Minolta niettegenstaande het bepaalde in de voorafgaande paragraaf van dit artikel 12 aansprakelijk mocht zijn, dan is de totale aansprakelijkheid van Konica Minolta onder de Huurovereenkomst te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de onder de Huurovereenkomst betaalde huurtermijnen.
13 Vrijwaring
13.1 Huurder is verplicht Konica Minolta te vrijwaren voor, en schadeloos te stellen terzake van, elke aansprakelijkheid, verplichting, schade, rechtsgeding, vordering en alle kosten (tenzij deze zijn veroorzaakt door Konica Minolta's grove nalatigheid of opzet), die Konica Minolta lijdt of maakt of die op Konica Minolta komt te rusten of tegen Konica Minolta wordt ingesteld en die voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst, het Object of Huurders gebruik van het Object en de software. Deze vrijwaringverplichting blijft ook na beëindiging van de Huurovereenkomst van kracht.
14 Tekortkoming – tussentijdse beëindiging
14.1 Elk van de volgende omstandigheden is een tekortkoming door of aan de zijde van Huurder ("Tekortkoming") en wordt aan Huurder toegerekend, ongeacht of de Tekortkoming is ontstaan door of buiten toedoen of schuld van Huurder:
14.1.1 Huurder betaalt een huurtermijn of een ander bedrag dat krachtens de Huurovereenkomst verschuldigd is, niet op de vervaldag en dit verzuim is niet binnen vijf (5) werkdagen na de vervaldag hersteld;
14.1.2 Huurder komt een andere verplichting uit de Huurovereenkomst niet na of handelt in strijd met een bepaling van de Huurovereenkomst en de niet-nakoming of inbreuk, mits vatbaar voor herstel, wordt niet op eerste schriftelijk verzoek van Konica Minolta hersteld binnen de in dat verzoek door Konica Minolta redelijk gestelde termijn;
14.1.3 voor of bij het aangaan van de Huurovereenkomst is door of namens Huurder een onjuiste of onvolledige opgave gedaan of zijn omstandigheden verzwegen, die van dien aard zijn dat Konica Minolta de Huurovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan wanneer Konica Minolta de juiste stand van zaken had gekend;
14.1.4 het Object wordt in beslag genomen voor de betaling van een schuld van Huurder of aan het Object wordt schade toegebracht terzake waarvan verzekeraars om enige reden geen schadeloosstelling aan Konica Minolta uitkeren;
14.1.5 Huurder is in verzuim met betaling van belastingen of sociale verzekeringspremies of doet een mededeling van betalingsonmacht aan de Belastingdienst of de met de invordering van sociale verzekeringspremies belaste instelling;
14.1.6 een aan Konica Minolta terzake van de Huurovereenkomst verstrekte zekerheid is ongeldig of wordt betwist of de waarde van de verstrekte zekerheden biedt naar het oordeel van Konica Minolta onvoldoende dekking voor de verplichtingen van Huurder uit de Huurovereenkomst en Huurder is niet bereid of in staat op eerste schriftelijke verzoek en ten genoegen van Konica Minolta aanvullende of vervangende zekerheid aan Konica Minolta te verstrekken;
14.1.7 Huurder of een andere persoon die ten behoeve van Konica Minolta terzake van de Huurovereenkomst zekerheid heeft verstrekt of andere verplichtingen op zich heeft genomen, is in verzuim met de nakoming van zijn verplichtingen jegens Konica Minolta uit hoofde van het betreffende zekerheidsdocument of andere rechtshandeling;
14.1.8 Konica Minolta heeft redelijke grond te vrezen dat Huurder zijn (betalings-)verplichtingen uit de Huurovereenkomst of een andere met Konica Minolta gesloten overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen of dat inbreuk zal worden gemaakt op het eigendomsrecht van Konica Minolta op het Object;
14.1.9 besloten wordt tot de ontbinding of liquidatie van Huurder of Huurder staakt, of besluit tot staking van, zijn bedrijfsactiviteiten of verplaatst, of besluit tot verplaatsing van, zijn onderneming naar een ander land dan waar Huurder bij het aangaan van de Huurovereenkomst is gevestigd;
14.1.10 Huurder stelt aan schuldeisers een schuldregeling voor of laat opeisbare vorderingen van derden onbetaald of Huurder wordt failliet verklaard of zijn faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd;
14.1.11 Huurder vervreemdt het geheel dan wel een aanzienlijk deel van zijn goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Konica Minolta of op een substantieel deel van de goederen van Huurder wordt beslag gelegd en dit beslag is niet binnen dertig (30) dagen opgeheven;
14.1.12 de aandelen in het kapitaal van Huurder worden vervreemd als gevolg waarvan de zeggenschap over Huurder zonder schriftelijke toestemming van Konica Minolta wezenlijk wordt gewijzigd;
14.1.13 Huurder is in verzuim met de nakoming van een verplichting uit hoofde van (i) een andere door Huurder met Konica Minolta of een groepsmaatschappij van Konica Minolta gesloten overeenkomst of (ii) een andere door Huurder jegens Konica Minolta of een groepsmaatschappij van Konica Minolta verrichte rechtshandeling;
14.1.14 Huurder, zijnde een natuurlijk persoon, overlijdt, wordt onder curatele gesteld of verliest anderszins het vrije beheer over zijn vermogen;
14.1.15 Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Huurder binnen vier maanden zijn bedrijf naar het buitenland zal verplaatsen;
14.1.16 de relatie van Konica Minolta met Huurder en/of indien de groep en/of indien een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c B.W. van/in Huurder naar het oordeel van Konica Minolta een gevaar is of kan zijn voor de aantasting van de integriteit en/of de reputatie van de financiële sector en/of Konica Minolta;
14.1.17 zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is, dat zulks zich kan voordoen, die aanleiding geeft tot gegronde vrees dat de Huurder tekort zal gaan schieten in de nakoming van enige verplichting van welke aard dan ook tegenover Konica Minolta of dat het door de Huurder aan Konica Minolta verschuldigde niet of niet geheel op de opbrengst van het Object en/of ten behoeve van Konica Minolta verbonden goederen kan worden verhaald, dan wel wanneer het Object en/of ten behoeve van Konica Minolta verbonden goederen in waarde zijn verminderd of teniet zijn gegaan of naar het oordeel van Konica Minolta onvoldoende zijn verzekerd of zulks naar de mening van Konica Minolta voorzienbaar is;
14.1.18 een van de omstandigheden genoemd in de paragrafen 14.1.8 tot en met 14.1.17 doet zich voor met betrekking tot hetzij een persoon die zekerheid heeft verstrekt voor Huurders verplichtingen onder de Huurovereenkomst hetzij een directe of indirecte moedermaatschappij van Huurder; of
14.1.19 de ten behoeve van Huurder gedeponeerde verklaring van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 2:403 lid 1 onder (f) van het Burgerlijk Wetboek wordt ingetrokken of een besluit daartoe wordt genomen.
14.2 Wanneer zich een Tekortkoming voordoet of heeft voorgedaan, is Huurder in verzuim en heeft Konica Minolta het recht, door één of meer kennisgevingen aan Huurder de Huurovereenkomst tussentijds te beëindigen terstond of met ingang van een door Konica Minolta te bepalen datum en daarmee worden de Beëindigingssom en alle andere door Huurder uit de Huurovereenkomst verschuldigde bedragen terstond opeisbaar.
14.3 In geval van een tussentijdse beëindiging van de huur onder de Huurovereenkomst door Konica Minolta of door een bewindvoerder of curator van Huurder krachtens de wet, is Huurder aan Konica Minolta terstond een bedrag ("Beëindigingssom") verschuldigd dat gelijk is aan het totaal van:
14.3.1 de huurtermijnen en andere bedragen die onder de Huurovereenkomst opeisbaar verschuldigd zijn vóór de dag van beëindiging en niet zijn betaald; en
14.3.2 de som van alle huurtermijnen die, indien de huur niet zou zijn beëindigd, vanaf de tussentijdse beëindiging tot het einde van de huurperiode (of verlengingsperiode indien van toepassing) verschuldigd zouden zijn geweest; en
14.3.3 een bedrag gelijk aan de eventueel resterende termijnbedragen voor service en/of andere diensten. Voor de berekening van de service-component wordt uitgegaan van het gemiddeld afgenomen volume, gemeten over de verstreken periode met een minimum van het overeengekomen contractvolume; en.
14.3.4 alle kosten die Konica Minolta maakt in verband met het terugnemen, het herstel en de vervreemding of exploitatie van het Object; en
14.3.5 alle andere verliezen en kosten die Konica Minolta maakt of moet betalen in verband met de voortijdige beëindiging van enige financieringsverplichting verband houdende met de Huurovereenkomst; en
14.3.6 een bedrag gelijk aan de door Konica Minolta in zijn boeken geadministreerde restwaarde van het Object, in het geval dat (i) het Object een Totaal Verlies is of (ii) Konica Minolta het Object niet kan verkopen of opnieuw exploiteren voor het volledige bedrag van Konica Minolta's investering in de restwaarde van het Object doordat het Object niet wordt teruggegeven in de krachtens de Huurovereenkomst vereiste staat.
14.4 De rechten en bevoegdheden van Konica Minolta omschreven in dit artikel 14 zijn in aanvulling op, en niet in de plaats van, de rechten en bevoegdheden die Konica Minolta toekomen op grond van een andere bepaling van de Huurovereenkomst of op grond van de wet.
15 Zekerheid
15.1 Huurder is verplicht desgevraagd voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Konica Minolta, zowel voortvloeiend uit de bestaande Huurovereenkomst alsmede uit nieuwe overeenkomsten van welke aard dan ook. Is een gestelde zekerheid naar het oordeel van Konica Minolta onvoldoende geworden, en/of is de mogelijkheid van Konica Minolta zich op het Object te verhalen verminderd of tenietgegaan, dan is Huurder, niettegenstaande de rechten van Konica Minolta ex sub 14, verplicht desgevraagd jegens Konica Minolta (aanvullende) zekerheid te stellen.
16 Teruggave van het Object
16.1 Indien de huur van het Object eindigt (door het verstrijken van de huur- of verlengingsperiode, opzegging, ontbinding, tussentijdse beëindiging of anderszins), is Huurder verplicht (i) het Object te brengen in de oorspronkelijke staat (normale slijtage uitgezonderd) en te ontdoen van alle merktekens, labels en andere identificaties die Huurder aan het Object heeft aangebracht en (ii) het Object op het eerste verzoek aan Konica Minolta ter beschikking te stellen middels het verlenen van volledige medewerking en toegang tot de locatie waar het Object is geplaatst.
16.2 Huurder is verplicht alle zaken die hij aan of in het Object heeft aangebracht of toegevoegd, te verwijderen en om voor eigen rekening alle schade aan het Object als gevolg van een dergelijke verwijdering te herstellen, voordat het Object wordt teruggegeven of door Konica Minolta wordt teruggenomen. Indien Huurder de zelf aangebrachte toevoegingen niet ongedaan maakt voordat het Object wordt geretourneerd dan gaat de eigendom hiervan over op Konica Minolta. Bij huur van software is Huurder verplicht alle in zijn bezit zijnde kopieën daarvan aan Konica Minolta terug te geven of, ter keuze van Konica Minolta, te vernietigen en Konica Minolta genoegzaam bewijs van die vernietiging te verstrekken.
16.3 Huurder moet ervoor zorgen dat losse attributen die bij het Object behoren, zoals (doch niet uitsluitend) niet gebruikte toners, handleidingen, enzovoort zijn verpakt overeenkomstig de verpakkings- en vervoersaanwijzingen van Konica Minolta.
16.4 Indien Huurder het Object niet teruggeeft binnen vijf (5) werkdagen na het einde van de huur of, bij tussentijdse beëindiging van de huur op grond van artikel 14, het Object niet terstond teruggeeft, is Konica Minolta bevoegd de terreinen of gebouwen te betreden waar het Object zich bevindt en het Object te verwijderen. Huurder zal Konica Minolta schadeloos stellen voor alle kosten (daaronder mede begrepen juridische kosten) die Konica Minolta maakt teneinde het Object in zijn macht te brengen. Huurder doet afstand van elke vordering tot vergoeding van schade als gevolg van het feit dat Konica Minolta het Object in zijn macht brengt.
16.5 Indien Huurder het Object niet teruggeeft binnen (vijf) 5 werkdagen na het einde van de huur, is Huurder terstond aan Konica Minolta verschuldigd een schadevergoeding die tenminste gelijk is aan de huurtermijnen (zo nodig pro rata) vanaf de dag waarop het Object moest worden teruggegeven tot de dag waarop het Object daadwerkelijk in de macht van Konica Minolta is gebracht, onverminderd Konica Minolta's recht op vergoeding van overige schade als gevolg van Huurders verzuim en de bevoegdheden van Konica Minolta ingevolge artikel 16.4.
16.6 Indien het teruggenomen of teruggegeven Object door welke oorzaak ook (anders dan normale slijtage) in een zodanige staat verkeert dat het voor Konica Minolta niet economisch is het Object te herstellen en te verkopen, moet Huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen, Konica Minolta geheel schadeloos stellen, voor onder andere de waardevermindering, de restwaarde en de kosten van verwijdering van het Object in overeenstemming met de toepasselijke milieuwetgeving. Konica Minolta is gerechtigd de niet geretourneerde afdruksupplies in rekening te brengen.
17 Besturingssoftware
17.1 Het Object dat Huurder op grond van artikel 16 moet teruggeven, omvat alle besturingssoftware die op het Object is geladen, de gegevensdragers waarop de besturingssoftware aan Huurder is afgeleverd en alle licenties en licentiematerialen (daaronder mede begrepen certificaten van oorsprong of vergelijkbare documenten). Voor zover toegestaan, zal Huurder de licentie voor de besturingssoftware aan Konica Minolta overdragen bij teruggave van het Object.
17.2 Huurder moet ervoor zorgen dat alle gegevens die op of in het Object zijn opgeslagen, alle wachtwoorden, beveiligingen en andere op de besturingssoftware of het Object geïnstalleerde toegangsbeperkingen, zijn verwijderd voordat het Object wordt teruggegeven.
18 Hoofdelijk aansprakelijk
18.1 Indien onder Huurder meer dan één persoon of rechtspersoon wordt verstaan, zijn deze personen en rechtspersonen jegens Konica Minolta hoofdelijk verbonden schuldenaren en zijn zij, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, aansprakelijk voor alle verplichtingen en schulden van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. De omstandigheid dat het Object feitelijk wordt gebruikt door één van deze personen of rechtspersonen, doet niet af aan het bepaalde in dit artikel 18.1.
18.2 Uitgetreden of gewezen vennoten van een maatschap of vennootschap blijven tegenover Konica Minolta hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Konica Minolta op het tijdstip dat Konica Minolta schriftelijk in kennis is gesteld van het uittreden casu quo de ontbinding van de maatschap of vennootschap, al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling van Huurder te vorderen heeft of zal verkrijgen uit hoofde van de Huurovereenkomst.
18.3 Indien een hoofdelijk schuldenaar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend of de schuldenaar uit een verplichting wordt ontslagen of indien de Huurovereenkomst ten opzichte van één schuldenaar wordt beëindigd, bevrijdt dit de andere hoofdelijke schuldenaren niet van hun verplichtingen jegens Konica Minolta uit de Huurovereenkomst.
19 Overdracht
19.1 Konica Minolta is gerechtigd tot overdracht van technische serviceverlening, en/of uitbesteding van de technische serviceverlening aan een derde, doch is verplicht deze overdracht dan wel uitbesteding aan Huurder mee te delen.
19.2 Konica Minolta heeft het recht haar volledige rechtsverhouding tot Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst en/of de eigendom van het Object, over te dragen aan een derde, (verder te noemen: Derde) en in het kader van die overdracht informatie over de Huurovereenkomst en/of Huurder te verstrekken aan die Derde. Deze Derde verkrijgt dan tevens het recht (een deel van) de overeenkomst en/of de eigendom van het Object weer terug over te dragen aan Konica Minolta.
19.3 Door ondertekening van de Huurovereenkomst geeft Huurder bij voorbaat onherroepelijk toestemming tot deze overdracht en contractsovername en het verstrekken van voormelde informatie aan die Derde. Van de overdracht en de contractsovername kan door Konica Minolta mede namens Derde of door Derde mede namens Konica Minolta kennis worden gegeven. Huurder en Konica Minolta komen overeen dat als schriftelijke kennisgeving aan Huurder van voornoemde overdracht en contractsovername, namens Derde en Konica Minolta, geldt: de eerste factuur die door Derde aan Huurder wordt verstuurd voor de (huur)termijnen/ huurbedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van de Huurovereenkomst. Nadat aan Huurder van de bovenbedoelde overdracht en contractsovername kennis zal zijn gegeven, zal Huurder het Object houden voor Derde als eigenaar, en zal Derde in plaats van Konica Minolta partij bij de Huurovereenkomst zijn.
20 Gebruik van persoonsgegevens
20.1 Indien Huurder als natuurlijk persoon een eenmanszaak drijft of een maatschap of vennootschap is met natuurlijke personen als maten/vennoten of indien Huurder een rechtspersoon is en de persoonlijke informatie betreft zijn directeuren, aandeelhouders of andere functionarissen (indien natuurlijke personen), zijn de volgende bepalingen van dit artikel van toepassing. Voor de toepassing van dit artikel worden onder "Huurder" mede verstaan de directeuren, aandeelhouders en andere functionarissen van de rechtspersoon.
20.2 Konica Minolta is gerechtigd om persoonsgegevens van Cliënt, die haar in verband met de Huurovereenkomst is verstrekt, te verwerken met oog op onderzoek en/of commerciële acties.
20.3 Konica Minolta kan informatie over Huurder die aan haar in verband met de Huurovereenkomst is of zal worden verstrekt, gebruiken en verwerken voor (i) de beoordeling door Konica Minolta of zij de Huurovereenkomst zal aangaan en Konica Minolta's beoordeling omtrent andere huur of kredietaanvragen door Huurder, (ii) fraudepreventie en incasso en (iii) de administratie en uitvoering van de Huurovereenkomst, zekerheidsdocumenten en aanverwante overeenkomsten.
21 Kennisgeving; adres en naamswijzigingen
21.1 Een kennisgeving onder de Huurovereenkomst wordt geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien afgegeven op, of verzonden per post of per fax naar het bedrijfsadres van de betreffende partij dan wel het adres of het faxnummer genoemd in de Huurovereenkomst en wordt geacht te zijn ontvangen, indien gedaan per koerier: bij afgifte, indien verzonden bij aangetekende post: twee (2) werkdagen na terpostbezorging en indien verzonden per fax: één (1) werkdag na verzending van de fax.
21.2 Huurder moet Konica Minolta terstond mededeling te doen van elke naams- of adreswijziging. Voor het geval Huurder dit nalaat of geen bekende woon- of vestigingsplaats heeft, kiest Huurder voor alle kennisgevingen, betekeningen en aanzeggingen in het kader of ter uitvoering van de Huurovereenkomst domicilie ten kantore van Konica Minolta.
22 Diverse bepalingen
22.1 De berekening door Konica Minolta van elk bedrag dat Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst of een andere overeenkomst aan Konica Minolta verschuldigd is (daaronder mede begrepen de huurtermijnen, de interimvergoeding en de Beëindigingssom) is, behoudens in geval van kennelijke vergissing of bewijs van het tegendeel door Huurder, beslissend en bindend voor Huurder.
22.2 De omstandigheid dat Konica Minolta een recht of bevoegdheid onder de Huurovereenkomst of een zekerheidsdocument niet of niet onmiddellijk uitoefent, betekent niet dat Konica Minolta dit recht of die bevoegdheid prijsgeeft.
22.3 Indien een bepaling van de Huurovereenkomst of een zekerheidsdocument ongeldig of niet afdwingbaar is, is deze omstandigheid niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Huurovereenkomst of dat zekerheidsdocument.
22.4 Een verwijzing in de Huurovereenkomst of een zekerheidsdocument naar een wettelijke bepaling houdt mede in een verwijzing naar (i) die bepaling als van tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw bij wet vastgesteld en (ii) alle uitvoeringsregelingen en voorschriften die op die wettelijke bepaling zijn gebaseerd.
22.5 De intellectuele eigendomsrechten - waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten, welke ten aanzien van het Object kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Konica Minolta en/of haar leveranciers en worden nimmer overgedragen aan Huurder.
23 Onderhoudsvoorwaarden, gebruik van programmatuur
23.1 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, draagt Konica Minolta zorg voor het preventieve en correctieve onderhoud op het Object die deel uitmaken van deze overeenkomst. De accessoires, zoals, doch niet uitsluitend, mountkits, beschermkappen, lampen, glaswerk, foto spectraal meters en dergelijke vallen niet onder het onderhoud. Onder onderhoud wordt ook niet verstaan: het installeren of verwijderen van het Object en het verstrekken van verbruiksmaterialen zoals, doch niet uitsluitend, toners, papier, gegevensdragers, etc.
23.2 Huurder dient Konica Minolta terstond te waarschuwen, wanneer het Object defect is en/of niet meer naar behoren functioneert. Huurder dient maatregelen te nemen om eventuele gevolg- en/of andere schade met betrekking tot het Object te voorkomen.
23.3 Indien responsetijden en of reparatietijden voor de opheffing van storingen zijn afgesproken, dan gelden deze nadat de storing in het geautomatiseerde verwerkingssysteem van Konica Minolta volledig is vastgelegd.
23.4 Tenzij anders is overeengekomen vinden werkzaamheden plaats van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van gebruikelijke feestdagen, tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Indien de werkzaamheden zijn aangevangen en Konica Minolta deze buiten werkuren wenst voort te zetten, worden geen extra kosten in rekening gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten werkuren worden voortgezet. Wanneer Huurder hier niet mee akkoord gaat, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten, (waaronder onder meer voorrijkosten) afzonderlijk aan Huurder in rekening gebracht.
23.5 Indien Konica Minolta overeenkomt met Huurder om werkzaamheden buiten werkuren te verrichten, wordt door Konica Minolta aan Huurder het alsdan geldende uurtarief op werkdagen met 100% en tijdens de nacht, het weekend en/of op feestdagen met 200% toeslag in rekening gebracht, evenals eventuele voorrijkosten en standby uren.
23.6 Indien onderhoud of service via remote service uitgevoerd kan worden zal Huurder hieraan meewerken en (remote) toegang verlenen tot het Object en/of noodzakelijke andere apparatuur.
23.7 Indien is overeengekomen dat de communicatie tussen de Apparatuur en het remote diagnostics systeem van Konica Minolta plaatsvindt door gebruik te maken van de toegang naar internet, met gebruik van de internet toegang voorzieningen van Huurder,en/of via IT netwerk infrastructuur van Huurder, dan verplicht Huurder zich de hiervoor noodzakelijke verbindingen en/of netwerkprotocollen beschikbaar en in stand te houden te houden gedurende de overeenkomst.
23.8 In voorkomend geval kan Konica Minolta de communicatie tussen de Apparatuur en het remote diagnostics systeem van Konica Minolta herstellen door gebruikte maken van eigen Konica Minolta voorzieningen. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden voor Huurder.
23.9 Kosten die voorvloeien uit het niet meer mogelijk zijn van communicatie tussen de Apparatuur en het remote diagnostics systeem van Konica Minolta ten gevolge van wijzigingen in de IT netwerk infrastructuur van Huurder, zijn voor rekening van Huurder.
23.10 Huurder is verantwoordelijk voor het in standhouden van een beveiligde internet verbinding (lijn)verbinding tussen de geleverde Apparatuur en de server.
23.11 Huurder is verplicht om vóór aanvang van de werkzaamheden door Konica Minolta een adequate back-up van het systeem te maken of, indien zulks vanwege een storing niet mogelijk is, de Konica Minolta medewerker die ter plaatse komt voor uitvoering van werkzaamheden onverwijld en uitdrukkelijk vóór aanvang van de werkzaamheden te melden dat geen back-up kon worden gemaakt. Konica Minolta is nimmer aansprakelijk voor het verlies van gegevens in welke vorm dan ook.
23.12 Werkzaamheden wegens onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van apparatuur, daaronder mede te verstaan overschrijding van de door de fabrikant afgegeven limieten voor het betreffende Object, of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften, gebruik op een andere wijze dan het voorziene normaal gebruik of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in telecommunicatievoorzieningen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet uitdrukkelijk onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de onderhoudsverplichtingen van Konica Minolta en zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.
23.13 Indien Konica Minolta programmatuur levert, verleent ze de Huurder het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Huurder zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Op het gebruiksrecht zijn mede van toepassing de door de fabrikant en licentiegevers daarop van toepassing verklaarde voorwaarden, welke op de verpakking of in de begeleidende documentatie zijn vermeld. Ingeval de overeengekomen programmatuur wordt geleverd als onscheidbaar onderdeel van een pakket dat tevens andere, niet overeengekomen programmatuur bevat, strekt het gebruiksrecht van Huurder zich uitdrukkelijk tot de overeengekomen programmatuur.
23.14 De programmatuur mag door Huurder uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheid en voor het bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
23.15 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Huurder niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Huurder zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’).
23.16 Het gebruiksrecht eindigt in ieder geval wanneer de Huurovereenkomst eindigt. Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Huurder alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Konica Minolta te retourneren.
23.17 Alle gevolgen van het gebruik door Huurder van de door Konica Minolta ter beschikking gestelde programmatuur zijn voor rekening en risico van Huurder. Huurder is verantwoordelijk voor de controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
24.1 De Voorwaarden en elke Huurovereenkomst zijn opgemaakt naar en worden beheerst door Nederlands recht. Partijen komen ten gunste van Konica Minolta overeen, dat de bevoegde rechter te Amsterdam in eerste aanleg bevoegd is, kennis te nemen van en te beslissen op elk geschil voortvloeiende uit de Huurovereenkomst. Konica Minolta blijft echter bevoegd, rechtsvorderingen terzake van de Huurovereenkomst tegen Huurder aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke instanties.