Aankoopcontract

Rerug naar de startpagina

1.Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing bij een aankoop van (een) product(en) door de cliënt van Konica Minolta Business Solutions Nederland BV, Capellalaan 65, 2132JL Hoofddorp, Nederland, KvK nr: 30074358, info@konicaminolta.nl (hierna “Konica Minolta”) met betrekking tot de aankoop van printers of MFP’s  (hierna: “Product” of “Producten”) via het ebizhub-platform op https://www.konicaminolta.nl/shop (hierna het “Platform”).

2. Gebruik van het ebizhub-platform 

2.1 De cliënt dient zich te registreren alvorens gebruik te kunnen maken van het Platform en de daarop aangeboden producten en diensten. Bij de registratie moeten de door de cliënt ingevoerde bedrijfsgegevens juist en volledig zijn en door de cliënt steeds worden bijgewerkt.
2.2. Na controle van de registratiegegevens en aanvaarding van de cliënt, zal Konica Minolta een Klantenaccount aanmaken.
2.3. Konica Minolta heeft het recht te weigeren om een Klantenaccount aan te maken en een Klantenaccount of gebruikersaccount te blokkeren of te verwijderen indien: 

  • de cliënt een natuurlijk persoon is;
  • de registratiegegevens van de cliënt onjuist, onvolledig of niet up-to-date zijn;
  • de kredietwaardigheid van de cliënt onvoldoende is;
  • de cliënt, ondanks waarschuwingen, ernstig of herhaaldelijk in gebreke blijft bij de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, 
  • en Klantenaccount zonder toestemming of op een onwettige of ongepaste manier wordt gebruikt.

2.4. De cliënt mag alleen gevolmachtigde personen binnen de onderneming van de cliënt toegang verlenen tot dit platform en is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn Klantenaccount plaatsvinden. 
2.5. De cliënt dient de toegangsgegevens van zijn Klantenaccount (zoals wachtwoorden en/of andere gegevens) te beveiligen. Hij moet Konica Minolta onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn toegangsgegevens of account. 
2.6. Het is de cliënt verboden om op het platform data te verwerken (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig is of op om het even welke andere manier laakbaar is; (ii) die hij niet gerechtigd is te verwerken volgens enige wet of ingevolge contractuele relaties; (iii) die een schending uitmaakt van rechten van een derde partij, waaronder, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en zakengeheimen. (iv) die virussen of andere schadelijke componenten bevat.

3. Bestelling en aanvaarding via het Platform. 

3.1. De cliënt krijgt via het Platform de mogelijkheid om printers of MFP’s te kopen bij Konica Minolta.
3.2 De cliënt kiest welke technische specificaties van een Product, de bijhorende opties en de gepubliceerde prijzen op het Platform welk(e) Product(en) het best aan zijn eisen en verwachtingen voldoen. Konica Minolta is niet verantwoordelijk voor de keuzes die de cliënt op het Platform maakt. De cliënt moet op eigen risico de verenigbaarheid tussen de Producten en diens eigen interne IT-systemen controleren. 
3.3. Door het bestelproces op het Platform te voltooien, doet de cliënt een bindend aanbod bij Konica Minolta tot het sluiten van een koopcontract met Konica Minolta voor de gekozen Producten. Na aanvaarding van dit aanbod door Konica Minolta, komt er tussen de cliënt en Konica Minolta een online koopovereenkomst tot stand. 
3.4. Een loutere ontvangstbevestiging van de bestelling, houdt geen aanvaarding van het aanbod door Konica Minolta in. Een aanvaarding gebeurt uitsluitend door een e-mail van Konica Minolta waarin uitdrukkelijk de bestelling wordt aanvaard.
3.5. Konica Minolta heeft een discretionaire bevoegdheid om het aanbod van de cliënt al dan niet te aanvaarden. De situaties in artikel 2 geven aanleiding tot het weigeren van het aanbod door Konica Minolta.
3.6. Deze voorwaarden dienen door de cliënt te worden geaccepteerd bij het plaatsen van een aanbod / bij het doen van een bestelling. 

4. Prijs

4.1. Het gekochte Product zal geleverd worden aan de cliënt nà betaling van de volledige aankoopprijs. 
4.2. De aankoopprijs wordt vermeld op het Platform en zal naderhand schriftelijk worden bevestigd door Konica Minolta 
4.3. De aankooprijs is een bedrag exclusief BTW.
4.4. De cliënt aanvaardt dat de koopfactuur via elektronische post kan worden verzonden naar het e-mailadres dat de cliënt hiervoor heeft opgegeven. 
5. Eigendomsrecht en overdracht risico 
De eigendomsrechten van het Product en het risico van tenietgaan of beschadiging van het Product gaan over op de cliënt vanaf het moment van levering van het Product door Konica Minolta   

6. Levering

6.1.De eventuele leveringstermijnen vermeld op het Platform zijn louter indicatief. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding door Konica Minolta.
6.2 De cliënt aanvaardt dat Konica Minolta de levering van de Producten kan laten uitvoeren door een onderaannemer. 
6.3. Bij de aankoop van meerdere Producten is Konica Minolta gerechtigd om de aangekochte Producten in deelleveringen te laten leveren.

7. Garantie

7.1.Konica Minolta garandeert dat het Product beantwoordt aan de technische specificaties zoals overeengekomen. De cliënt zal het Product onmiddellijk na levering inspecteren en Konica Minolta onverwijld op de hoogte stellen van eventuele gebreken of niet conformiteit. 
7.2. Konica Minolta zal op eigen kosten een gebrekkig Product vervangen door een Product met dezelfde technische specificaties op voorwaarde dat na controle en onderzoek door Konica Minolta blijkt dat het gebrek op het ogenblik van levering reeds intrinsiek in het Product aanwezig was en dit gebrek niet is ontstaan ten gevolge van een onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige installatie van het Product door de cliënt.
7.3. De garantieperiode verstrijkt en elke vordering van de cliënt op basis van deze garantie verjaart standaard 2 maanden na levering van het Product. Deze garantieperiode wordt verlengd tot 2 jaar indien de cliënt een contract heeft getekend met een verlengde garantie van 2 jaar. 

8. Gegevensbescherming

8.1. De cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (zoals e-mailadressen, IP-adressen, etc) die zij zal implementeren, beheren en verwerken door middel van het Product. Konica Minolta draagt op dit vlak geen enkele verantwoordelijkheid en treedt niet op als verwerker van persoonsgegevens.

9. Onderhoud

De cliënt kan voor de uitvoering van een onderhoud of een herstelling op het Product uitsluitend een beroep doen op de Hotline Support van Konica Minolta tegen betaling van de toepasselijke onderhoudstarieven op dat ogenblik.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Konica Minolta voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), of schade wegens overschrijding van een termijn bij cliënt of bij een relatie van de cliënt, is uitgesloten.
10.2 Konica Minolta is aansprakelijk en zal de cliënt vergoeden voor alle andere dan in het vorige lid beschreven schade die de cliënt lijdt als gevolg van tekortkomingen die aan Konica Minolta toerekenbaar zijn tijdens de uitvoering van deze overeenkomst. 
10.3 De aansprakelijkheid van Konica Minolta is in uitvoering van deze overeenkomst beperkt worden tot een bedrag gelijk hetgeen voor het product is betaald in aan een periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan de tekortkoming.

11. Software licenties

11.1 Indien de cliënt via het Platform heeft geopteerd om software te kopen, dan zal Konica Minolta de cliënt voorzien van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de software te gebruiken. Gebruik in deze overeenkomst impliceert het opslaan, laden, installeren, openen, uitvoeren of weergeven van de software. 
11.2. Konica Minolta en\of licentiegevers van Konica Minolta behouden alle titels, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van en met betrekking tot deze software. 
11.3 De cliënt zal deze software enkel voor eigen interne bedrijfsvoering gebruiken. Het is de cliënt in ieder geval verboden om deze software aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen, te verhuren, te leasen of hiervoor een sublicentie af te sluiten met derden. De cliënt onthoudt zich van alle handelingen die bestaan in het wijzigen, vertalen of omzetten in een andere programmeertaal van de software of om deze te veranderen, te ontmantelen, te decompileren of aan reverse engineering te onderwerpen, of om derden toe te staan een van deze acties uit te voeren op de software. 
11.4 De cliënt zal de software uitsluitend gebruiken overeenkomstig de licenties en/of de gebruiksvoorwaarden die gedurende de installatie van de software op de display van het Product zijn weergegeven en die uitgaan van eventuele licentiegevers van Konica Minolta (de zogenaamde “EULA”)
11.5 Konica Minolta levert de software “as is” en geeft geen garantie dat de software geschikt is voor een bepaald doel of gebruik.

12. Slotbepalingen

12.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands Recht.
12.2. Alle geschillen die betrekking hebben op of verband houden met deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank te Amsterdam.
12.3. Client handelt als bedrijf/voor beroepsmatige of bedrijfs-doeleinden en aanvaardt uitdrukkelijk dat de regels voor consumentenverkoop niet van toepassing zijn.
12.4. Indien een bepaling in deze overeenkomst ongeldig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst of het resterende deel van de bepaling onverminderd van kracht. Een dergelijke ongeldige bepaling zal worden vervangen door een andere bepaling die overeenstemt met de bedoeling van deze bepaling en de overeenkomst.
12.5. Een wijziging of aanvulling op deze overeenkomst is slechts geldig indien dit online of schriftelijk door alle betrokken Partijen is geaccepteerd.  

Rerug naar de startpagina